مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 09 تیر 1399
بازنگری: 23 شهریور 1399
پذیرفته‌شده: 24 شهریور 1399
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 7-15.
DOI: 10.34172/mj.2021.021
  تعداد مشاهده چکیده: 83
  تعداد دانلود PDF: 45

مقایسه سلامت دندان و خشکی دهان مبتلایان به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان با افراد سالم

علی ابراهیمی 1 ORCID logo، علیرضا شفیعی کندجانی 2 ORCID logo، مرضیه آقازاده 2* ORCID logo، حسین اسلامی 3 ORCID logo، بهزاد شالچی 2,4 ORCID logo، یاسمن شفیعی 1 ORCID logo

1 دکترای حرفه‌ای دندان‌پزشکي، دانشکده دندان‌پزشکي، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه بیماری‌های دهان و فک و صورت، مرکز تحقیقات لثه و دندان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
نویسنده مسؤول؛ ايميل: maghazadehbio@gmail.com

چکیده

زمینه: اسکیزوفرنی نوعی اختلال روان‌پزشکی است که ممکن است با علائم منفی (نظیر آپاتی، انزوای اجتماعی و بی‌انگیزگی) و نقایص شناختی مشخص شود. از ویژگی‌های آن می‌توان به عدم رسیدگی به بهداشت فردی، آرایش ظاهری و بهداشت دهان و دندان اشاره کرد. این مطالعه با هدف بررسی و توصیف وضعیت شاخص‌های مربوط به سلامت دندان و خشکی دهان در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان رازی شهر تبریز در سال 1398 انجام شد.

روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی،80 نفر شامل40 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان رازی تبریز و 40 نفر از بین افراد سالم مراجعه کننده به درمانگاه‌های داخلی این بیمارستان که از لحاظ سنی و جنسی متناسب با گروه بیماران بودند، به صورت در دسترس و به تعداد مساوی از زنان و مردان انتخاب شدند. وضعیت سلامت دهان و دندان با شاخص تعداد دندان پوسیده، کشیده شده و ترمیم شده (DMFT) و شاخص خشکی دهان بررسی شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 و با آزمون‌های تی‌استیودنت، مجذور‌کای ، پیرسون و اسپیرمن تحلیل آماری شدند. سطح معنی‌داری مطالعه 0/05>p در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: در هر دو گروه، 75% مردان سیگاری بودند در حالی که تمامی زنان هر دو گروه غیرسیگاری بودند. میانگین DMFT در گروه بیمار (25/19) بیشتر از گروه سالم (56/15) بود (P=0.02). تعداد دندان پوسیده (D) و کشیده شده (M) در گروه بیمار بیشتر از گروه سالم به دست آمد ولی تعداد دندان ترمیم شده (F) در گروه سالم بیشتر بود. به رغم اینکه میانگین DMFT در هر دو گروه بیمار و سالم در مردان بیشتر از زنان بود، از لحاظ آماری تفاوت معناداری به دست نیامد (P=0.51، P=0.02). میانگین شاخص خشکی دهان در گروه بیماران اسکیزوفرنی و گروه سالم به ترتیب 1/45 و 0/35 بود. با توجه به نتایج آزمون t تفاوت بین دو گروه معنادار بود (t=3.47, P=0.001).

نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت دهان و دندان در بیماران بستری مبتلا به اسکیزوفرنی به طور چشمگیری در سطح پایین‌تری از افراد سالم جامعه است. بنابراین توجه سیاست‌گزاران حوزه سلامت، درمان گران، مراقبین بهداشتی و بستگان بیمار به پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند.


کلید واژه ها: اسکیزوفرنی, سلامت دهان و دندان, خشکی دهان, DMFT
نحوه استناد به این مقاله: ابراهیمی ع، شفیعی کندجانی ع ر، آقازاده م، اسلامی ح، شالچی ب، شفیعی ی. مقایسه سلامت دندان و خشکی دهان مبتلایان به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان با افراد سالم. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(1):7-15
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 83

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 45

Your browser does not support the canvas element.