مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 17 خرداد 1399
بازنگری: 30 تیر 1399
پذیرفته‌شده: 30 تیر 1399
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 160-166.
DOI: 10.34172/mj.2021.041
  تعداد مشاهده چکیده: 38
  تعداد دانلود PDF: 18

علل تاخیر در جراحی ترمیمی شکاف اولیه لب و کام

شهین عبدالهی فخیم 1 ORCID logo، نیکزاد شهیدی 1* ORCID logo

1 گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر وگردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: nikzadsh@yahoo.com

چکیده

زمینه: شکاف لب و کام شایع‌ترین ناهنجاری مادرزادی سر و گردن می‌باشد. این اختلالات، هزینه‌های اقتصادی فراوانی بر خانواده و بار روانی سنگینی را برای کودک تحمیل می‌سازند. جهت رسیدن به نتایج مطلوب درمانی، انجام به‌موقع جراحی ترمیمی اولیه شکاف لب و کام امری ضروری است. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی علت تاخیر در بیماران شکاف لب و کام در مراجعه جهت انجام جراحی ترمیمی اولیه می‌باشد.

روش‌کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 516 کودک مراجعه کننده جهت جراحی ترمیمی اولیه به مراکز آموزشی- درمانی کودکان و سینا دانشگاه علوم پزشکی تبریز در طول سال‌های 1393-1388 بررسی شدند. سن، زمان جراحی، جنس، بیماری‌های همراه، تاخیر در مراجعه و علت آن در بیماران ارزیابی شد. داده‌های حاصله با نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سن جراحی در بیماران 97/25±20/16 ماه بود. حدود 13/27 درصد از بیماران در مراجعه جهت انجام جراحی ترمیمی اولیه تاخیر داشتند. کم بودن وزن کودک برای انجام عمل جراحی (30%)، مراجعه دیرهنگام خود والدین (28/19%)، و عدم آگاهی والدین نسبت به زمان مراجعه (85/17%)، شایع‌ترین علل تاخیر در مراجعه در بیماران مورد مطالعه بودند.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه کم بودن وزن کودک برای انجام عمل جراحی، مراجعه دیر هنگام خود والدین، عدم آگاهی والدین نسبت به زمان مراجعه، بیماری همراه دیگر، تشخیص دیر هنگام، و سطح پایین اجتماعی- اقتصادی به ترتیب شایع‌ترین علل تاخیر در مراجعه در بیماران برای انجام جراحی ترمیمی اولیه بودند.

کلید واژه ها: شکاف لب, شکاف کام, ترمیم
نحوه استناد به این مقاله: عبدالهی فخیم ش، نیکزاد شهیدی ن. علل تاخیر در جراحی ترمیمی شکاف اولیه لب و کام. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(1):160-166
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 38

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 18

Your browser does not support the canvas element.