Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395؛38(1): 62-67.
  تعداد مشاهده چکیده: 257
  تعداد دانلود PDF: 47

مقاله پژوهشی

اتیولوژی شکستگی های میانی صورت در بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا در سال 1392

فرخ فرهادي 1، رعنا جهانشاهی 2، علي زرندي 3*

1 گروه جراحی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
2 دندانپزشک عمومی
3 گروه آموزشی پریودنتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: dr.alizarandi@gmail.com

چکیده

زمینه و اهداف: در جوامع امروزی تروما یکی از علل مهم مرگ و میر بیماران می باشد به خصوص ناحیه صورت دچار صدمات مختلف در نسج نرم و اسکلت استخوانی تشکیل دهنده آن می شود. هدف از این مطالعه بررسی اتیولوژی شکستگی های ناحیه میانی صورت در بیماران می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی در بخش تخصصی فک و صورت مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) در سال 1392 بر روی 64 پرونده انجام گرفت. تمام اطلاعات و شرح حال بیماران (سن، جنس، علت تروما و درمانهای انجام شده و عوارض حین تروما) در چک لیست ثبت گردید.نتایج با استفاده از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار- فراوانی و درصد) آنالیز شدند. نتايج: از بین 64 پرونده، 6/51% علت شکستگی ها، تصادفات بوده و سقوط و نزاع به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 5/ 87% بیماران مرد بودند که اغلب در دهه سوم زندگی با میانگین سنی 8/13 ±2/32 قرار داشتند و با درصد فراوانی 9/35 % شناسایی شدند. بیشتر شکستگی ها در بهار و تابستان رخ داده بود. نتیجه گیری: شایع ترین ناحیه مورد صدمه واقع شده استخوان زایگوما با درصد فراوانی 5/87% مشاهده گردید.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 258

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 47

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 07 اردیبهشت 1395
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)