Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395؛38(1): 32-37.
  تعداد مشاهده چکیده: 264
  تعداد دانلود PDF: 56

مقاله پژوهشی

شیوع و عوامل خطر هپاتیت E در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان کودکان تبریز

ماندانا رفیعی 1، روح انگیز ساری سرخابی 2، علیرضا قنبری 1، مریم شعاران 2*

1 مرکز تحقیقات گوارش و بیماریهای کبدی، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات سلامت کودکان، گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: maryamshoaran@yahoo.com

چکیده

زمینه و اهداف: عفونت با ویروس هپاتیت E(HEV) باعث هپاتیت حاد خود محدود شونده می گردد که ممکن است تحت برخی شرایط با مورتالیته بالا همراه باشد. این ویروس دارای یک سیکل انتقال مدفوعی دهانی است و توسط عوامل محیطی آلوده بویژه از طریق نوشیدن آب انتقال پیدا می کند. بررسی ها نشان داده که حدود 50% موارد هپاتیت حاد جوانان کشورهای در حال توسعه را هپاتیت E تشکیل می دهد. این مطالعه جهت بررسی شیوع آنتی بادی هپاتیت E در کودکان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز طراحی شده است. مواد و روش ها: مطالعه از نوع مقطعی و توصیفی – تحلیلی می باشد. جمعیت مورد مطالعه کودکانی بودند که طی مدت یک سال به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی کودکان تبریز مراجعه نمودند و والدین آنها رضایت خود را در جهت شرکت در مطالعه اعلام کرده بودند. برای هر بیمار اطلاعات دموگرافیک شامل: سن، جنس و محل سکونت، نحوه دفع فاضلاب و منبع آب آشامیدنی، تماس با حیوانات، سابقه جراحی و دریافت خون و اعتیاد والدین ثبت گردید. نمونه سرم از نظر وجود آنتی بادی اختصاصی IgG (آنتی HEV) مورد بررسی قرار گرفت. ارتباط بین مثبت بودن سرم از نظر وجود آنتی بادی ضد HEV و سایر اطلاعات دموگرافیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: 252 کودک 2 تا 16 سال وارد مطالعه شدند. آنتی بادی آنتی HEV در 9 بیمار از 252 نمونه آنالیز شده مشخص گردید (6/3%) که شامل 5 پسر (2%) و 4 دختر(6/1%) بود. تفاوت مشخصی از نظر شیوع آنتی بادی آنتی HEV در میان مشخصه های دموگرافیک مطالعه شده در بیماران وجود نداشت. نتیجه گیری: در این مطالعه سرولوژی 6/3% برای آنتی بادی آنتی HEV در کودکانی که در تبریز در شمالغرب ایران زندگی می کنند بدست آمد. با توجه به این مطالعه بیماری ویروسی هپاتیت E در جامعه ما نادر نمی باشد و نیاز به توجه و دقت و بررسی سرولوژی آن در موارد هپاتیت حاد وجود دارد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 265

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 56

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 07 اردیبهشت 1395
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)