Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395؛38(1): 26-31.
  تعداد مشاهده چکیده: 11170
  تعداد دانلود PDF: 178

مقاله پژوهشی

اثر مصرف دگزامتازون در زمان بارداری بر تکوین و عملکرد بیضه فرزندان بالغ نسل اول موش های صحرایی

سیدابراهیم حسینی*، مریم مشفقی

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: ebrahim.hossini@yahoo.com

چکیده

زمینه و اهداف: دگزامتازون یکی از پر مصرف ترین ترکیبات گلوکوکورتیکوئیدی است که در درمان بسیاری از بیماری ها از جمله در افراد باردار مستعد به زایمان زودرس مورد استفاده قرار می گیرد لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر تجویز پری ناتال دگزامتازون بر عملکرد ترشحی محور هیپوفیز-گوناد و بر تعداد سلول های دودمانی جنسی بیضه فرزندان بالغ موش های صحرایی انجام گرفت. مواد روش ها: در این مطالعه تجربی از 40 سر موش صحرایی باردار که به گروه های کنترل، شاهد و سه دسته تجربی دریافت کننده دوز های 5/0 ،1 و 2 میلی گرم بر کیلوگرم دگزامتازون که دارو را از روز هشتم بارداری تا زمان زایمان به صورت یک روز در میان دریافت داشتند استفاده شد. پس از زایمان نوزدان و مادران تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند و پس از بلوغ فرزندان نر با خون گیری از قلب و جدا سازی بیضه آن ها اقدام به تهیه مقاطع بافتی و اندازه گیری میزان پلاسمایی هورمون های تستوسترون، LH و FSH و تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، سروتولی و لایدیگ گردید. نتایج با استفاده ازنرم افزارSPSS-20 و با کمک آزمون های آماری تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن آنالیز شدند و معنا داری اختلاف داده ها در سطح 05/0 ≥p در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان دهنده آن است که دگزامتازون باعث کاهش هورمون تستوسترون وافزایش FSH و LH وکاهش سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتید، اسپرماتوسیت ولایدیگ می گردد. نتیجه گیری: دگزامتازون احتمالا از طریق مهار فعالیت میتوزی و تحریک ترشح هورمون مهارکننده ترشح گونادوتروپین ها باعث اختلال در تکوین جنین و کاهش تستوسترون و سلول های دودمانی جنسی در موش های صحرایی نر می شود.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 11171

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 178

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 07 اردیبهشت 1395
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)