Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1395؛38(1): 12-19.
  تعداد مشاهده چکیده: 289
  تعداد دانلود PDF: 60

مقاله پژوهشی

اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرینات استقامتی بر سطوح اینترلوکین-6 بافتی و حجم تومور موش های مبتلا به سرطان پستان

حميد آقاعلي نژاد 1*، فاطمه شکرالهی 2، حسن متین همایی 2

1 گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ایران
2 گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، تهران، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: halinejad@modares.ac.ir

چکیده

زمینه و اهداف: ورزش اثر پیشگیری بر سرطان پستان (رایج ترین سرطان در میان زنان) دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات پیشگیرانه و کمک درمانی یک دوره تمرین استقامتی بر سطوح IL-6 بافتی و حجم تومور موش های ماده مبتلا به سرطان پستان می باشد. مواد و روش ها: چهل موش بالب سی ماده در چهار گروه ورزش-تومور-ورزش (ETE)، ورزش-تومور-استراحت (ETR)، استراحت-تومور-ورزش (RTE) و استراحت-تومور-استراحت (RTR) قرار گرفتند. پس از آشناسازی با محیط، دو گروه از موش ها به مدت 8 هفته با شدت 55-85 درصد VO2maxو به مدت 25-35 دقیقه به تمرین استقامتی تداومی پرداختند. سپس سلول های سرطانی به موش¬های 4 گروه تزریق شد. پس از سرطانی شدن، یک گروه از موش¬های تمرین کرده و یک گروه از موش های تمرین نکرده به مدت 6 هفته با شدت 55-70 درصد VO2max تمرین استقامتی را ادامه دادند. حجم تومور به صورت هفتگی با کولیس دیجیتال اندازه¬گیری شد. در پایان، موش ها قربانی شدند و بافت برداشته شد و پس از هموژن کردن بافت، سطوح IL-6 با روش الایزا اندازه¬گیری شد. یافته ها: سطوح IL-6 بافتی در دو گروهي که پس از سرطانی شدن تمرین استقامتی انجام دادند (ETE و RTE)، به طور معناداري پايين-تر(0001/0=P) از دو گروهي بود كه تمرين را ادامه ندادند (RTR و ETR). این نتایج با میزان رشد تومور هم¬خوانی داشت (0001/0=P). نتیجه گیری: التهاب زمینه رشد و متاستاز سلول های سرطانی را فراهم می آورد و کاهش حجم تومور در گروه های تمرین به افت عوامل التهابی IL-6 قابل استناد می باشد. در مجموع تمرین استقامتی به عنوان روش غیر دارویی موثر می تواند نقش پیشگیرانه و کمک درمانی در مورد سرطان پستان داشته باشد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 290

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 60

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 07 اردیبهشت 1395
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)