Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1394؛37(4): 60-64.
  تعداد مشاهده چکیده: 221
  تعداد دانلود PDF: 44

مقاله پژوهشی

نتایج سه روش مختلف بستن پوست در ترمیم برش ها

امیر محمد نوالی 1، امین مرادی 1*، علی تبریزی 2، سمیه بوسحاق 2

1 بخش ارتوپدی بیمارستان شهید قاضی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ايران
2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ايران

چکیده

زمينه و اهداف: مطالعات گوناگون تأثیر انتخاب نوع تکنیک ترمیم را در نتیجه درمان اثبات کرده اند. كارآزمايي¬هاي باليني اندكي نتايج عملكردي و زيبايي مرتبط با تكنيك¬هاي مختلف بستن برش را بررسي كرده¬اند. با عنایت به اینکه نحوه ترمیم زخم¬ها و پارگی¬ها در سیر بهبودی تأثیر دارند و انتخاب بهترین روش توسط پزشک در اولویت مي¬باشد، هدف از این مطالعه، مقايسه سه روش مختلف ترميم با بخيه مي¬باشد. مواد و روش¬ها: طي يك مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد 60 بيمار با پارگي رباط صليبي قدام زانو مورد بررسي قرار گرفتند. در پايان عمل بعد از ترميم نسج زير جلدي، برش پوستي به سه بخش مساوي تقسيم شد و هر بخش به طور اتفاقي با يكي از روش¬هاي ترميم ساده، Vertical mattres و روش Semisubcuticular تحت بخيه قرار گرفتند. براي بررسي نتايج زيبايي از روش Visual Analogue Scale استفاده شد. در طول مدت مطالعه زخم ها از نظر التهاب، عفونت يا خروج ترشحات بررسي شدند. یافته¬ها: در روش بخيه semisubcuticular مقادير 67/0=k با 001/0p< بين مشاهده¬گر سوم و دوم، 35/0=k بين مشاهده¬گر اول و دوم و 22/0=k بين مشاهده¬گر اول و سوم محاسبه گرديد. براي روش بخيه ساده مقادير 61/0=k بين مشاهده¬گر دوم و سوم و بين مشاهده¬گر اول با دوم و اول با سوم به ترتيب كاپا برابر 19/0 و 17/0 بود. بيشترين مقدار كاپاي محاسبه شده براي vertical mattress بين مشاهده¬گر دوم و سوم با 54/0=k بود. جراحي¬هاي صورت گرفته عاري از عفونت و جدا شدگي بودند. نتیجه¬گیری: مشاهده مي¬شود كه استفاده از روش بخيه semisubcuticular نتايج زيبايي بهتري را در مقايسه با دو روش ديگر حاصل كرده است. لذا استفاده از اين روش ترميم مي¬تواند ميزان رضايت بيماران را از نتايج عمل افزايش دهد. البته تأييد كامل اين موضوع نياز به مطالعات بيشتر دارد.
کلید واژه ها: تکنیک بخیه, ترمیم, زیبایی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 28 مهر 1392
پذیرفته‌شده: 18 دی 1392
انتشار الکترونیکی: 06 آبان 1394
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)