Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1394؛37(4): 48-53.
  تعداد مشاهده چکیده: 179
  تعداد دانلود PDF: 26

مقاله پژوهشی

مقايسه نتایج روش استئوتومی سالتر با روش استئوتومی فمورال بعد از جا اندازی باز در درمان در رفتگی مادرزادی مفصل هیپ

جعفر گنج پور ثالث 1*، جعفر سلیمانپور 1، پیمان الفتی 2، علی تبریزی 2

1 بخش ارتوپدی، بیمارستان شهدا، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ايران
2 دانشکده پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ايران

چکیده

زمينه و اهداف: در¬رفتگی مادرزادی هیپ (DDH) یکی از علل موربیدیتی در جوامع می¬باشد. هدف از درمان این بیماران با انواع روش¬های درمانی جراحی جا اندازی مفصل هیپ و ایجاد پایداری در مفصل است. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج دو روش استئوتومی سالتر و فمورال می باشد. مواد و روش¬ها: در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی 40 کودک با دررفتگی مادرزادی هیپ که در 23 مورد به روش استئوتومی سالتر و در 17 مورد استئوتومی فمورال انجام شده بود با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نهایی بالینی با استفاده از طبقه¬بندی Mc.Kay بررسی شد و عوارض در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. یافته¬ها: در این مطالعه 40 کودک با میانگین سنی 5/1±3/4 سال شامل 23 دختر و 17 پسر مورد مطالعه قرار گرفتند. در تمامی بیماران در دو گروه مفصل هیپ بعد از درمان پایدار بود. دامنه حرکات کامل مفصل در همه بیماران به دست آمد. الگوی راه رفتن ترندلنبرگ در همه بیماران در دو گروه اصلاح شده بود. نتایج نهایی عالی در 65% موارد استئوتومی سالتر و 47% موارد استئوتومی فمورال به دست آمد که تفاوت آماری معنی¬داری وجود نداشت. از نظر عوارض مهمترین عارضه در استئوتومی سالتر نکروز آواسکولار سر فمور در 13% بود که در استئوتومی فمورال وجود نداشت. در مقابل در استئوتومی فمورال اختلاف طول اندام در 5 مورد (4/29%) مشاهده گردید. نتیجه¬گیری: هر دو روش درمانی استئوتومی فمورال و سالتر در پایدار کردن مفصل هیپ موفق هستند و از نظر نتایج نهایی درمانی تفاوت چندانی ندارند. در سنین پایین هر دو روش درمانی با توجه به شرایط بیمار می¬تواند مد نظر باشد و با عوارض چندانی همراه نیستند.
کلید واژه ها: استئوتومی سالتر, استئوتومی فمورال, دررفتگی مادرزادی هیپ
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 28 آبان 1392
پذیرفته‌شده: 18 دی 1392
انتشار الکترونیکی: 06 آبان 1394
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)