Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1394؛37(4): 20-27.
  تعداد مشاهده چکیده: 189
  تعداد دانلود PDF: 39

مقاله پژوهشی

ارتباط سطوح سرمی نیتریک اکساید و آنزیم های آنتی اکسیدانت در بیماران عروق کرونری غیردیابتی

فاطمه خاکی خطیبی 1، علیرضا یعقوبی 2*

1 گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات قلبی عروقی رجائی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: نیتریک اکساید (NO) یک فاکتور اتساع دهنده اند و تلیالی است و ممكن است با كاهش آن فرایند آترواسكلروزيس تسریع یابد.. همچنين كاهش آنتي¬اكسيدانت¬ها نيز يكي ديگر از عوامل بيماري عروق كرونر در افراد غيرديابتي مي¬باشد. این مطالعه میزان NO و آنتی¬اکسیدانت¬ها را در بیمارانی که در شمال غرب ایران از CAD خطر رنج می¬برند بررسی نمود. همچنین ارتباط این پارامترهای مهم بیوشیمیایی در افراد CAD نیز تعیین شد. مواد و روش¬ها: تعداد 140 نفر شامل 70 بیمار با آنژیوگرافی تشخيص داده شده از نوع CAD و 70 نفر با سن و جنس همسان شده و بدون CAD به عنوان کنترل، مورد مطالعه قرار گرفتند. فاکتورهایی چون دیابت، بدخیمی¬ها، بیماری کبد و بیماری¬های دیگر ملاك خروج از مطالعه بودند. سطوح نیتریک اکساید در نمونه¬ها توسط متد گریس اندازه¬گیری شد. فعالیت آنزیم¬های SOD، GPX و TAC در نمونه¬ها با استفاده از کیت راندوکس و با دستگاه اتوآنالایزور (Abbott, model Alcyon 300, USA) مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته¬ها: در گروه بیمار غلظت NO در مقایسه با گروه سالم پایینتر بود . همچنین فعالیت آنزیمی SOD و GPX اریتروسیت و سطوح TAC در بیماران بطور معنی¬داری کاهش یافته بود . نتیجه¬گیری: سطوح پایین NO ممکن است یک ریسک فاکتور دیگر در پیشرفت بیماری عروق کرونری در بیماران مورد مطالعه باشد. کاهش آنتی¬اکسیدانت¬ها نیز ممکن است در ایجاد و پیشرفت آترواسکلروزیس سهیم باشد.
کلید واژه ها: نیتریک اکساید, آنتی اکسیدانت ها, بیماری عروق کرونری, غیر دیابتی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 28 اسفند 1393
پذیرفته‌شده: 23 تیر 1394
انتشار الکترونیکی: 06 آبان 1394
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)