Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1394؛37(4): 14-19.
  تعداد مشاهده چکیده: 199
  تعداد دانلود PDF: 41

مقاله پژوهشی

تاثیر مصرف اسیدهای آمینه شاخه‌دار و کربوهیدرات بر برخی شاخص‌های آسیب عضلانی مردان فعال به دنبال يک جلسه فعالیت هوازی وامانده‌ساز

اصغر توفیقی 1، اكرم آمقاني 2، سلیم واحدی نمین 3، بهرام جمالي قراخانلو 2*، محمدرضا شیری 4

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2 مدیریت تربیت بدنی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
3 مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4 گروه علوم تغذیه، پردیس بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

زمينه و اهداف: انواع مختلف تمرین به نوعی منجر به آسیب عضلانی در سطوح مختلف می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثیر مصرف اسیدهای آمینه شاخه‌دار و کربوهیدرات بر پاسخ برخی شاخص‌های آسیب عضلانی مردان فعال به دنبال يک جلسه فعالیت هوازی وامانده‌ساز می‌باشد. مواد و روش¬ها: در این طرح نیمه تجربی، 30 مرد فعال بصورت داوطلبانه انتخاب و سپس به شكل تصادفي به سه گروه شاهد، اسید آمینه شاخه‌دار و کربوهیدرات تقسيم شدند. آزمون هوازی وامانده‌ساز، شاتل ران بود. یک ساعت قبل از اجرای آزمون اصلی، آزمودنی‌های گروه اسید آمینه شاخه‌دار و کربوهیدرات هرکدام 210 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن از مکمل مربوطه و گروه شاهد نيز به ¬همان ميزان پلاسبو دریافت کردند. عمل خون¬گيري، در قبل، بلافاصله، 24 و 48 ساعت پس از اجراي آزمون جهت تحلیل شاخص‌های آسیب عضلانی انجام شد. برای آنالیز داده‌ها نیز از تحلیل واریانس دوطرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر و بونفرونی تعقیبی استفاده شد. سطح معناداري در سطح آلفاي 5 درصد و از نرم افزار آماري SPSS نسخه¬ي 16 استفاده گردید. يافته¬ها: نتايج تحليل آماري نشان داد كه مقادير شاخص‌هاي CK, LDH, AST, ALT بلافاصله 24 و 48 ساعت پس از آزمون در تمامی گروه‌ها نسبت به مقادير پيش¬آزمون افزايش داشت. همچنین در مقایسه بین گروهی، شاخص‌هاي AST وALT در گروه اسید آمینه شاخه‌دار، در 24 و 48 ساعت پس از تمرین بشکل معنی داری پایین تر از گروه کربوهیدرات و گروه شاهد بود. نتيجه¬گيري: بر طبق نتايج حاصل از پژوهش حاضر احتمال می¬رود مصرف اسیدهای آمینه شاخه‌دار قبل از فعاليت هوازي وامانده¬ساز بر آسیب عضلانی مردان فعال تاثير مثبت داشته و از آسیب بیشتر ممانعت می‌کند.
کلید واژه ها: اسیدهای آمینه شاخ دار, کربوهیدرات, آسیب عضلانی, تمرین هوازی, مردان فعال
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 09 خرداد 1392
پذیرفته‌شده: 12 شهریور 1392
انتشار الکترونیکی: 06 آبان 1394
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)