Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1394؛37(4): 6-13.
  تعداد مشاهده چکیده: 207
  تعداد دانلود PDF: 49

مقاله پژوهشی

اثرات روزه¬داری بر شاخص های سوخت و سازی و ظرفیت ضداکسایشی در مردان فوتبالیست

کریم آزالی علمداری*

1 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران،

چکیده

زمینه و اهداف: به دلیل ناهمگونی نتایج موجود و وجود چالش اخیر در مورد تأثیر روزه¬داری بر سلامت عمومی ورزشکاران، این تحقیق انجام شد. مواد و روش¬ها: تعداد 21 مرد فوتبالیست سالم داوطلب و دارای فعالیت ورزشی منظم در طول ماه مبارک رمضان، در دو گروه روزه¬دار (سن: 83/3±61/22 سال، قد: 33/6±12/174 سانتی¬متر و وزن: 052/15±6/69 کیلوگرم) و کنترل (سن: 54/3±7/24 سال، قد: 44/5±98/172 سانتی¬متر و وزن: 15/10±74/67کیلوگرم) تقسیم شدند و در طی دو وهله (یک روز مانده به ماه رمضان و در روز 29) خون¬گیری (با فاصله 12 ساعت از صرف آخرین وعده غذایی) انجام شد و ترکیب بدن نیز محاسبه شد. داده-ها با آزمون¬های تی همبسته و مستقل مقایسه شدند. یافته¬ها: در هر دو گروه، روزه¬داری تأثیر معنی¬داری بر هیچ کدام از فاکتورهای مورد مطالعه (شامل قندخون ناشتا، اوره، کراتینین، کلسترول تام، تری¬گلیسرید، ¬لیپوپروتئین ¬پرچگال، لیپوپروتئین¬کم¬چگال، لیپوپروتئین¬خیلی¬کم¬چگال، اوره، آنزیم¬های کبدی ، ALT، ALP، AST، hs-CRP، وزن بدن و وضعیت ضد اکسایشی تام بدن) نداشت نتيجه¬گيري: روزه¬داري در ماه رمضان همراه با برنامه های معمول تمرین و مسابقات بازیکنان فوتبال، هیچ پيامد ناخوشايندي بر سلامتي ندارد.
کلید واژه ها: روزه داری, سلامت, ورزشکار, سوخت و ساز, استرس اکسایشی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 16 فروردین 1393
پذیرفته‌شده: 13 تیر 1393
انتشار الکترونیکی: 06 آبان 1394
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)