مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 24 آذر 1397
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 494-500.
DOI: 10.34172/mj.2020.072
  تعداد مشاهده چکیده: 24
  تعداد دانلود PDF: 23

Biochemistry

تحقیقی

سطوح سرمی اسید سیالیک توتال و لیپید پروفایل با تعداد گرفتگی رگ در بیماران عروق کرونرقلبی غير سيگاري و ديابتي

فاطمه خاکی خطیبی 1* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران.
*ایمیل نویسنده مسؤول: fatemeh.khakikhatibi@yahoo.com

چکیده

زمينه: بيماري عروق کرونر (CAD) علت بزرگي از مرگ‌ومير انسان‌ها درکشورهاي پيشرفته است. عوامل خطر بسياري مانند افزايش فشار خون ، افزایش چربی‌های خون، ديابت، سن، جنس، چاقي، کشيدن سيگار و سابقه فاميلي در ایجاد CAD نقش دارند. هدف از اين مطالعه بررسي غلظت اسيد سياليک توتال (TSA) و پروفایل لیپید با تعداد گرفتگی رگ در بيماران CAD غير سيگاري و ديابتي است تا بتوان با اندازه‌گیری این پارامترها کمک موثری در جهت تشخیص و پیشگیری برای افراد سالم مستعد به CAD و نیز کنترل درمان بیماران مبتلا انجام داد.

روش کار: در اين مطالعه 200 نفر شامل 160 نفر به عنوان گروه بيمار و 40 نفر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. تمام افراد بیمار غيرسيگاري و ديابتيک بودند. بيماران بر اساس نتايج آنژيوگرافي به 4 گروه تقسيم شدند، بيماران با آنژيوگرافي نرمال (Non-CAD) (n=40) ، بيماران با گرفتگي يک رگ (n=40) ، بيماران با گرفتگي دو رگ (n=40) و بيماران با گرفتگي سه رگ (n=40). گروه شاهد نيز از افرادي انتخاب شدند که هيچگونه سابقه بيماري CAD و دیگر بیماری‌ها را نداشتند. پروفايل ليپيدي با روش هاي استاندارد و سطح سرمي اسيد سياليک توتال با روش الایزا اندازه گيري شد.

يافته ها: اختلاف معنی‌داری بین دو گروه در سن و جنس وجود نداشت اما در سابقه فامیلی اختلاف، معنی‌دار بود (5 0/0>P). در سطح سرمی گلوکز گروه بيمار و گروه شاهد اختلاف معني‌داري ديده شد (5 0/0>P). همچنین سطوح سرمی hs-CRP در دو گروه بیمار و شاهد طبیعی بود. سطح سرمي کلسترول، تري‌گليسيريد و LDL در گروه بیمار به طور معني‌داري بالاتر از گروه شاهد بود (5 0/0>P)، اما سطح سرمی HDL برخلاف این بود. همچنین سطح سرمي اسيدسياليک توتال (TSA) نیز در گروه بيمار به طور معني‌داري بالاتر از گروه شاهد بود (5 0/0>P).

نتيجه گيري: سطح سرمی اسید سیالیک توتال در بیماران عروق کرونر قلبی غیرسیگاری و دیابتی افزایش معنی‌داری در مقایسه با گروه شاهد دارد. به نظر می رسد متغیرهای بیوشیمیایی ذکرشده، در ایجاد و پیشرفت تصلب شرایین و CAD سهم بسزایی دارند که با اندازه گیری به موقع این متغیرها در افراد سالم احتمالا بتوان کمک موثری در جلوگیری و پیشرفت CAD و نیز کنترل درمان بیماران مبتلا انجام داد.

کلید واژه ها: اسید سیالیک توتال, بیماری عروق کرونر, لیپید پروفایل, غيرسيگاري, ديابت, تعداد گرفتگی رگ
نحوه استناد به این مقاله: خاکی خطیبی ف. سطوح سرمی اسید سیالیک توتال و لیپید پروفایل با تعداد گرفتگی رگ در بیماران عروق کرونرقلبی غير سيگاري و ديابتي. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛42(5):494-500
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 24

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 23

Your browser does not support the canvas element.