Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(6): 80-87.
  تعداد مشاهده چکیده: 141
  تعداد دانلود PDF: 27

مقاله پژوهشی

بررسی بیان ایزوفورم اندوتلیالی آنزیم سنتز کنندۀ نیتریک اکساید در لولۀ فالوپ در زمان بارداری ترم

لیلا فتح بیاتی، معرفت غفاری نوین*، فاطمه فدایی فتح آبادی، عباس پیریایی، محمد حسن حیدری، بهناز صادق زاده

1 گروه بيولوژي و علوم تشريح، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
نویسنده مسئول mghaffarin@yahoo.com

چکیده

زمينه و اهداف: نیتریک اکساید مولکول پیام رسانی است که به وسیلۀ عملکرد آنزیم سنتزکنندۀ نیتریک اکساید (eNOS)، تولید می شود و در تنظیم تعداد زیادی از وقایع تولید مثلی که در لولۀ فالوپ اتفاق می افتد مشارکت دارد. هدف از این مطالعه بررسی بیان eNOS، در سلول های مژک دار و ترشحی اپیتلیوم لومینال لولۀ فالوپ و تغییرات آن در هنگام زایمان می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه موردی-شاهدی تعداد 20 نمونه از بافت لوله های فالوپ دو گروه از زنان شامل: 10 نمونه از زنان غیر حامله که در فاز لوتئال از چرخه قاعدگی بودند و 10 نمونه از زنان حامله سالم ترم، در هنگام زایمان به دست آمد. سپس نمونه ها در فرمالین 10% فیکس شده و مقاطع پارافینی تهیه شده، مورد ارزیابی ایمونوهیستوشیمی قرار گرفتند. یافته ها: مکان¬یابی پروتئین eNOS در سلول¬های ترشحی و مژه دار اپیتلیوم لومینال در هر دو گروه مشاهده گردید. با این حال، بیان پروتئین eNOS در سلول های عضله صاف هیچکدام از گروه ها مشاهده نشد. از سوی دیگر، در رابطه با بیان پروتئین eNOS، در اپیتلیوم لومینال لوله فالوپ، بین زنان غیرحامله¬ای که در فاز لوتئال بودند و زنان حامله سالم، اختلاف معناداری مشاهده نگردید )05/0P>). نتیجه گیری: عدم وجود اختلاف معنادار، در سطح بیان پروتئین eNOS، در سلول های مژکدار و ترشحی اپیتلیوم لومینال زنان حامله ترم در مقایسه با زنان در فاز لوتئال، می تواند نشان دهنده یکسان بودن فعالیت و عملکرد مژک ها در این دو گروه باشد.
کلید واژه ها: eNOS, لوله فالوپ, حاملگی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 08 اسفند 1392
پذیرفته‌شده: 18 اسفند 1392
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)