Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(6): 58-63.
  تعداد مشاهده چکیده: 124
  تعداد دانلود PDF: 33

مقاله پژوهشی

ارزيابي سونوگرافيك پلانتارفاشئيت

سيد کاظم شکوری 1، آرش بابائی 2، ناضره عمیدفر 3، بينا افتخارسادات 1*

1 مركز تحقيقات طب فيزيكي و توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
2 دانشگاه علوم پزشكي ايالم، ايالم، ايران
3 دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

چکیده

زمینه و اهداف: در حال حاضر آزمون تشخیصی قابل اعتماد برای پلانتار فاشئیت (التهاب فاشیای کف پا) وجود ندارد و نمی¬توان بر اساس پیدا کردن خار پاشنه در رادیوگرافی به تشخیص رسید. اولتراسوند یک ابزار عالی برای ارزیابی مشکلات شایع مچ پا است. هدف از این مطالعه بررسی سونوگرافیک پلانتار فاشئیت می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت آینده نگر بر روی 36 بیمار با درد پاشنه و ویژگی های بالینی پلانتار فاشئیت انجام شد. علاوه بر این، پاشنه¬ی 36 داوطلب بدون علامت همسان از نظر سن و جنس به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند و جهت بررسی ظاهرپایه طبیعی پلانتار فاسیا مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی های سونوگرافیک با اسکنر موجود انجام شد و ضخامت پد پاشنه چربی اندازه گیری گردید. یافته ها: افزایش معنی داری در ضخامت فاسیای پلانتار، لایه ی چربی پاشنه، دردپاشنه، درد صبحگاهی، شدت درد روزانه، شدت درد صبحگاهی، وزن، شاخص توده ی بدنی در بیماران پلانتارفاشیئت در مقایسه با گروه کنترل دیده شد(0001/0 =P). ضخامت فاسیای پلانتار در محل اتصال به کالکانئوس به ترتیب و میلی متر در گروه مورد و کنترل بودند. این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار بود (0001/0 =P). نتیجه گیری: اگر چه MRI روش انتخابی در ارزیابی مورفولوژیک ضایعات مختلف فاسیای پلانتار است، سونوگرافی نیز می تواند به عنوان یک ابزار موثر و شاید جایگزین MRI در تشخیص پلانتار فاشئیت باشد.
کلید واژه ها: پلانتار فاشئیت, سونوگرافی, ضخامت فاسیای پلانتار
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 27 اسفند 1391
پذیرفته‌شده: 16 اردیبهشت 1392
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)