Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(6): 44-51.
  تعداد مشاهده چکیده: 143
  تعداد دانلود PDF: 30

مقاله پژوهشی

تاثير كلونيدين و ميدازولام خوراكي در پيشگيري از آژيتاسيون بعد از اعمال جراحي در واحد مراقبتهاي پس از بيهوشي كودكان

عبّاسعلي دهقاني، لاله كلامي*، مهين سيّدحجازي، رضا امير ناصري، كريم مرجاني

1 گروه بيهوشي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران
نویسنده مسئول ali-1018@yahoo.com

چکیده

زمينه و اهداف: آژيتاسيون پس از بيهوشي مشكلي شايع پس از عمل جراحي در كودكان است. اين آژيتاسيون با تغيير در درك از محيط و علايمي چون منگي، حساسيت بيش از حد به تحريكات و رفتار حركتي بيش فعال مشخص مي شود. پيش درماني خوراكي بطور گسترده اي در بيهوشي كودكان جهت كاهش اضطراب بكار گرفته مي شود. هدف از اين مطالعه مقايسه اثرات باليني ميدازولام و كلونيدين خوراكي جهت پيشگيري از آژيتاسيون پس از بيهوشي مربوط به اعمال جراحي کودکان در اتاق ریکاوری است. مواد و روش¬ها: در يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دوسوكور، 127 كودك كانديد عمل جراحي آدنوتانسيلكتومي و ميرنگوتومي در مركز آموزشي درماني كودكان تبريز طي 12 ماه بررسي شدند. بيماران بطور تصادفي در سه گروه قرار گرفتند: گروه M (42 مورد) كه ميدازولام خوراكي (mgkg-1 5/0) نيم ساعت پيش از جراحي گرفتند؛ گروه C (43 مورد) كه كلونيدين خوراكي (µkg-1 4) نيم ساعت پيش از جراحي گرفتند؛ و گروه P (42 نفر) كه در همان زمان فقط دارونما گرفتند. نمره آژيتاسيون قبل از جراحي و در زمان ريكاوري تعيين شد. يافته¬ها: بيماران هر سه گروه از نظر سن، جنس و وزن همسان بودند. امتياز نهايي آژيتاسيون در گروه هاي ميدازولام خوراكي و كلونيدين خوراكي در مقايسه با گروه دارونما بطور معني داري كمتر بود. طي اندازه گيري هاي جداگانه، متوسط نمره آژيتاسيون در گروه دارونما بطور معني داري كمتر از گروه ميدازولام خوراكي بود. فراواني آژيتاسيون پس از بيهوشي در گروه دارونما و ميدازولام خوراكي بلافاصله پس از ريكاوري بطور معني داري كمتر از گروه دارونما بود، ولي با گذشت زمان (تا 20 دقيقه پس از ريكاوري) بطور معكوس در گروه هاي كلونيدين خوراكي و ميدازولام خوراكي افزايش يافت. متوسط زمان ريكاوري در گروه هاي ميدازولام خوراكي و كلونيدين خوراكي بطور معني داري بيشتر از گروه دارونما بود. علايم حياتي در گروه كلونيدين خوراكي در مقايسه با گروه ميدازولام خوراكي از ثبات بيشتري برخوردار بود. متوسط مدت آژيتاسيون در سه گروه مشابه بود. نتیجه¬گیری: كلونيدين و ميدازولام خوراكي ممكن است در كودكان باعث كاهش شدت آژيتاسيون پس از بيهوشي پس از جراحي گردد. اين يافته در مورد كلونيدين بيشتر صدق مي كند. از سوي ديگر، هر دو دارو ممكن است زمان ريكاوري و ميزان بروز آژيتاسيون پس از بيهوشي پس از جراحي را افزايش دهند.
کلید واژه ها: کلونیدین, میدازوالام خوراکی, دوره ریکاوری بیهوشی, آژیتاسیون روانی-حرکتی, کودکان
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 20 مهر 1388
پذیرفته‌شده: 06 مرداد 1389
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)