Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(4): 88-95.
  تعداد مشاهده چکیده: 167
  تعداد دانلود PDF: 31

تحقیقی

تأثیر یک جلسه فعالیت برونگرا بر میزان پروتئین های اینتگرین β1 و وینکولین در عضله کند انقباض و تند انقباض موش‌های نر ویستار

مریم نورشاهی 1*، توحید همت زاده بدولی 1، رضا قراخانلو 2، محمدرضا بیگدلی 3، سمانه کنشلو 1

1 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: اینتگرین β1 به عنوان گیرنده مکانیکی و وینکولین پروتئین عمده ناحیه چسبنده شناسایی شده که سیگنال¬های مکانیکی را بین خارج غشاء سلول و درون آن انتقال می¬دهند. هدف از این تحقیق مطالعه اثر یک جلسه فعالیت برونگرا بر میزان پروتئین¬های اینتگرین β1و وینکولین در عضلات تند انقباض و کند انقباض در موش¬های نر ویستار بود. مواد و روش¬ها: تعداد 18 سر موش صحرایی (78/29 ± 44/286 گرم) بعد از آشناسازی با محیط و تریدمیل به طور تصادفی به سه گروه (تجربی 1، 2 و کنترل) تقسیم شدند. حیوانات بعد از آشنایی با محیط و نوارگردان ،برای انجام فعالیت برونگرا بر روی نوار گردان با شیب 16 (درجه منفی) و سرعت 20 (متر در دقیقه) به مدت 40 دقیقه دویدند. 48 ساعت بعد از فعالیت پس از بیهوش کردن حیوانات از طریق تزریق صفاقی، عضلات نعلی و باز کننده انگشتان پا تحت شرایط استریل خارج گردید. برای سنجش پروتئین¬های اینتگرین β1 و وینکولین از روش الایزا استفاده گردید. سرم حیوانات برای اندازه¬گیری کراتین کیناز (24 و48 ساعت بعد از تشریح ) استفاده شد. داده¬ها با آزمون آماری T-test و تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و سطح معناداری 5 درصد در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که کراتین کیناز افزایش داشته ولی معنادار نبود. همچنین در تارهای کند انقباض اینتگرین (21 درصد) و وینکولین (22 درصد) پس از فعالیت برون¬گرا به طور معناداری کاهش یافت. در تارهای تند اینتگرین (17 درصد) کاهش و وینکولین (7 درصد) به طور معناداری افزایش یافت. نتیجه¬گیری: نتایج تحقیق نشان می¬دهد که با توجه به تغییرات کراتین کیناز و کاهش پروتئین¬های ساختاری بعد از فعالیت، احتمالاً فعالیت آسیب¬زا بوده است و تجزیه پروتئین¬ها به ویژه در تارهای کند انقباض حتی 48 ساعت بعد از فعالیت ادامه داشته است. بنابراین احتمالاً بازسازی و هایپرتروفی ناشی از جبران آسیب در زمان طولانی¬تری انجام می¬گردد. هر چند به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است.
کلید واژه ها: پروتئین های کاستامریک, اینتگرین β1, وینکولین, فعالیت برون گرا, عضله باز کننده انگشتان پا و عضله نعلی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 05 بهمن 1391
پذیرفته‌شده: 22 فروردین 1392
انتشار الکترونیکی: 08 آبان 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)