Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(4): 66-73.
  تعداد مشاهده چکیده: 139
  تعداد دانلود PDF: 30

تحقیقی

نقش به كارگيري سرما در تغييرات بيان ژن Hspb1 عضله اسكلتي در دوره هاي بازيافت پس از انقباض هاي برونگرا

عباسعلی گائینی 1، رعنا فیاض میلانی 2*، ندا خالدي 3

1 گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
2 گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
3 گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

چکیده

زمینه و اهداف: امروزه عليرغم عدم وجود پشتوانه علمي كافي، به كارگيري سرما پس از جلسات تمريني و مسابقات ورزشي- با هدف بازيافت بهتر و جلوگيري از كوفتگي عضلاني- در ميان ورزشكاران رواج زيادي يافته است با اين حال منطق علمي در بكارگيري اين روش بازيافت موجود نيست. ژن Hspb1 -كه با بيان پروتئين شوك گرمايي 25 (Hsp25) نقش مهمي در بازيافت و سازگاري حاصل از فعاليت ورزشي ايفا مي كند- در این مطالعه مورد بررسی قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی بیان ژن Hspb1 پس از به کارگیری سرما بعد از انقباض هاي برون گرا، در دوره هاي بازيافت اوليه و تاخيري می باشد. مواد و روش ها: موش های صحرایی نر ویستار (10±300W= ،40n=) در دوگروه اصلي فعالیت ورزشی (Ex) و غوطه وری در آب سرد پس از فعالیت ورزشی (Ex+CWI) قرار داده شدند. هر گروه به سه زیر گروه قبل از فعالیت ورزشی، سه ساعت پس از فعاليت ورزشي (بازيافت اوليه) و 48 ساعت پس از فعاليت ورزشي (بازيافت تاخيري) تقسيم شد. پروتکل فعالیت ورزشی شامل 90 دقیقه دویدن در سراشیبی بر روی نوارگردان ( 18 تناوب پنج دقيقه اي با دو دقيقه استراحت بين تناوبها، سرعت 20 متر بر دقیقه، شیب منفی 16 درجه) و پروتکل غوطه وری در آب سرد شامل 10 دقیقه غوطه وری در آب 10 درجه سانتي گراد بود. ميزان بيان ژن Hspb1 عضله اسکلتی نعلی با روش Real-time PCR، در زمان های مورد نظر به صورت كمي اندازه گیری و با استفاده از نرم افزار rest از نظر آماري بررسي شد (سطح معني داري كمتر از 05/0 درنظرگرفته شد). يافته ها: داده هاي حاصل از اين پژوهش نشان دادند سه ساعت پس از فعاليت ورزشي بيان ژن Hspb1 در دو گروه Ex و Ex+CWI به طور معني داري افزايش يافته و در اين وهله از بازيافت تفاوت معني داري بين دو گروه وجود نداشته است. درحالي كه، 48 ساعت پس از فعاليت ورزشي بيان ژن در گروه Ex+CWI درحد معني داري پايين تر از گروه Ex گزارش شده است(016/0=p). نتیجه گیری: يافته هاي پژوهش نشان مي دهند به كارگيري سرما پس از انقباض هاي برون گرا مي تواند بيان ژن Hspb1 را در دوره تاخيري بازيافت سركوب كند. با توجه به نقش احتمالي Hspb1در محافظت و بازشكل گيري پروتئينهاي عضله اسكلتي، كاهش بيان اين ژن مي تواند در بازيافت عضله اسكلتي پس از فعاليت ورزشي تداخل ايجادكند.
کلید واژه ها: ژن Hspb1, غوطه وری در آب سرد, دویدن در سراشیبی
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 24 آذر 1391
پذیرفته‌شده: 24 بهمن 1391
انتشار الکترونیکی: 08 آبان 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)