Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(4): 18-25.
  تعداد مشاهده چکیده: 122
  تعداد دانلود PDF: 30

تحقیقی

مقايسه پارامترهاي برنامه ريزي شده پيس ميكرهاي سه حفره اي به روش استفاده از شاخص هاي اكوكارديوگرافيك و پيشنهاد شده توسط كارخانه سازنده

فریبرز اکبرزاده*، مهرنوش طوفان تبریزی، بابک کاظمی اربط، علی عباس نژاد

1 مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

زمينه و اهداف: درمان همزمان¬سازی دوباره ی قلبی (Cardiac Resynchronization Therapy or CRT) يك روش درماني انتخابی در بيماران مبتلا به نارسايي شديد قلبي و بلوك شاخه باندل چپ (LBBB) می¬باشد. مطالعات متعدد تأثير مثبت CRT بر وضعيت عملكردي قلب و كاهش نياز به بستري بيمار، مرگ و مير و شكل¬گيري بطن چپ را نشان داده¬اند. يكي از روش¬هاي تنظيم CRT برنامه پیشنهاد شده توسط كارخانه سازنده است. در مقابل چندين روش اكوكارديوگرافي داپلر جهت تعيين تاخیر دهلیزی-بطنی (AVD) و بین بطنی VV Delay (VVD) وجود دارد. اين مطالعه به منظور مقايسه روش تنظيم دستگاه CRT براساس پيشنهاد كارخانه سازنده و روش پيشنهادشده با اكوكارديوگرافي طراحي شده است. موادوروش¬ها: در يك مطالعه آینده¬نگر بيماران كانديداي CRT كه در سال 1390به مركز آموزشي-درماني وتحقيقاتي شهيد مدني دانشگاه علوم پزشكي تبريز مراجعه كرده بودند وارد مطالعه شدند. پارامترهاي عملكرد سيستولي و دياستولي در اكوكارديوگرافي اندازه¬گيري شده سپس CRT براساس تنظيمات كارخانه سازنده يا پيشنهاد اكوکاردیوگرافی براي دو گروه مورد مطالعه تنظيم گرديد. پس از 1 ماه مجددا پارامترهاي عملكرد سيستولي و دياستولي در اكوكارديوگرافي بررسي شد. داده¬های بدست آمده از مطالعه با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. يافته¬ها: نتايج بررسي نشان داد از نظر بيماري زمينه¬اي،بلوك قلبي،كارخانه¬هاي سازنده دستگاه، Function Class قبل از مطالعه، Function Class بعد از مطالعه و AVD و AVD بين دوگروه اختلاف معني¬دار وجود نداشت. نتيجه¬گيري: براساس نتایج این مطالعه تنظيم CRT براساس پيشنهاداكوكارديوگرافي وپيشنهاددستگاه نسبت به يكديگر ازنظر نتايج باليني مزيتي ندارند.
کلید واژه ها: Therapy Resynchronization C, اکوکاردیوگرافی, نارسایی قلبی, برنامه پیشنهاد شده کارخانه سازنده
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 22 مهر 1391
پذیرفته‌شده: 08 آبان 1391
انتشار الکترونیکی: 08 آبان 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)