مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 18 تیر 1391
پذیرفته‌شده: 03 مهر 1391
انتشار الکترونیکی: 05 تیر 1392
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1392؛35(2): 50-55.
  تعداد مشاهده چکیده: 138
  تعداد دانلود PDF: 29

مقاله پژوهشی

آلرژی به مایت و سوسک در بیماران مبتلا به آلرژی تنفسی در شهر اهواز

عبدالحسین شکورنیا 1*، محمدعلی عصاره زادگان 1، علیرضا مظفری 2، قدرت الله شاکری نژاد 3، اکرم امینی 4

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، اهواز، ایران
2 گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، اهواز، ایران
3 گروه آموزش و ارتقای سلامت، مركز تحقيقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
4 كارشناس ارشد بيوشيمی، اهواز، ایران

چکیده

زمینه و اهداف: مایت¬های گرد و غبار منازل و سوسک ها از مهمترین آلرژن های خانگی می باشند که در بروز آسم و رینیت آلرژیک نقش دارند. در این مطالعه شیوع آلرژی تنفسی نسبت به مایتهای گرد و غبار خانگی و سوسک در شهر اهواز به روش آزمون پوستی پریک مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش¬ها: در این مطالعه 407 بیمار مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک از نظر آلرژی به مایت و سوسک بررسی شدند. همه بیماران مورد آزمون پوستی با آلرژن های مخلوط گرد و غبار خانگی، دو گونه مایت درماتوفاگویید پتریسینوس و فارینا و همچنین مخلوط سوسک ها قرار گرفتند. اطلاعات با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماری مجذور کای و t مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته¬ها: از تعداد 407 بیمار212 نفر(52%) مرد و 195 نفر(48%) زن با محدوده سنی 4 تا 70 سال بودند. آزمون پوستی برای مخلوط گرد و غبار خانگی در 95 نفر(3/23 درصد)، برای درماتوفاگویید پتریسینوس در 129 نفر(7/31 درصد)، برای درماتوفاگویید فارینا در 145 نفر(6/35 درصد) و برای مخلوط سوسک ها در 134 نفر(9/32 درصد) مثبت بود. سطح IgE تام سرم در بیش از نیمی از بیماران افزایش داشت. نتیجه¬گیری: آلرژی به مایت و سوسک در اهواز نسبتا شایع بوده و آمار آن مشابه مناطق گرم و مرطوب می باشد.
کلید واژه ها: آلرژی, مایت, سوسک, اهواز
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 138

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 29

Your browser does not support the canvas element.