Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1391؛34(5): 79-86.
  تعداد مشاهده چکیده: 461
  تعداد دانلود PDF: 128

مقاله پژوهشی

اثرIgY ایجاد شده بوسیله DNA واکسن علیه اوره آز C در موش¬های آلوده به هلیکوباکتر پیلوری

زیبا ویسی ملکشاهی، سید لطیف موسوی گرگری*، علی هاتف سلمانیان، ولید ابراهیمی زاده، شقایق امیری جاوید
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: E-mail: Slmousavi@shahed.ac.ir

چکیده

زمينه و اهداف: هلیکوباکتر پیلوری یک باکتری گرم منفی مارپیچی شکل می¬باشد که با استقرار و تکثیر در لایه مخاطی معده انسان ایجاد عفونت می نماید. این عفونت می¬تواند منجر به التهاب مزمن، زخم های معده و دوازدهه گردد. تحقیق برای یافتن روش¬های جدید درمان به سبب ایجاد مقاومت روز افزون باکتری به آنتی¬بیوتیک ها گسترده تر می¬شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرIgY تولید شده بوسیله DNA واکسن حاوی ژن بیان کننده زیر واحد UreC از آنزیم اوره آز هلیکوباکتر پیلوری در موش¬های آلوده شده با باکتری هلیکوباکتر پیلوری می¬باشد. مواد و روش¬ها: تعداد 109 باکتری (در µl 400 محیط کشت بروسلا براث) به معده موش¬های C57BL/6j، 3 بار به فاصله یک روز در میان گاواج شد. به موش¬های شاهد نیز µl 400 محیط کشت استریل خورانده شد. هشت هفته پس از آخرین تلقیح از موشها خونگیری شد و میزان آلودگی بوسیله ELISA ارزیابی گردید. شدت التهاب معده توسط تست پاتولوژیکی بررسی شد. موش¬های آلوده به مدت 28 روز توسط mg 60 IgY جدا شده از زرده تخم مرغ از مرغ های ایمن شده بوسیله واکسن DNA ای مورد تیمار قرار گرفتند. يافته ها: نتایج ELISA نشان دهنده ایجاد آلودگی موش¬ها به میزان 53% بود. نتایج پاتولوژی وجود التهاب در معده موش¬های آلوده را تايید کرد. کاهش معنی داری در تیتر آنتی بادی موش¬های آلوده و تیمار شده با IgY در مقایسه با موش¬های آلوده و تیمار نشده، دیده شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که IgY تولید شده می¬تواند در کاهش التهاب در مدل موشی موثر باشد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 462

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 128

Your browser does not support the canvas element.