Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1390؛33(6): 51-55.
  تعداد مشاهده چکیده: 4377
  تعداد دانلود PDF: 217

مقاله پژوهشی

مقایسه مدت زمان ترميم سوختگي درجه 2 در دو روش پانسمان با پماد گياهي فاندرمول(آلفا)و پماد سولفاديازين نقره 1 درصد

محمد حیدری*، رضا دریابیگی، عباس حسینی، سارا شهبازی، رحیم علی شیخی، کوروش حیدری
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: Email: Heidari@Skums.ac.ir

چکیده

زمینه و اهداف: سوختگي يكي از معضلات جامعه امروزي است كه ضايعات جبران ناپذير و مسائل جانبي بسياري را براي بيمار و خانواده وي به همراه دارد. عفونت ناشي از سوختگي علت اصلي مرگ و مير در بيماران مبتلا به سوختگي مي باشد. یکی از روش های پيشگيري از عفونت زخم هاي سوختگي، پانسمان با آنتي بيوتيك هاي موضعي مي باشد. این پژوهش جهت بررسی و شناسایی داروی موثر در درمان زخم های سوختگی انجام پذیرفته است. به این منظور اثر دو نوع پماد فاندرمول و سولفادیازین نقره 1 درصد بر روی زخم های سوختگی درجه دو مقایسه شده است. مواد و روش¬ها: پژوهش حاضر يك کار آزمایی بالینی به صورت یک سو کور است که بر روی 50 نفر از بیماران مراجعه کننده به درمانگاه سوانح سوختگی امام موسی کاظم (ع) ، که دارای زخم سوختگی درجه دو با وسعت 10-1 درصد بودند صورت گرفت. نمونه ها به طور تصادفي در دو گروه تحت درمان با پماد فاندرمول و سولفادیازین نقره 1 درصد قرار گرفته و روزانه یکبار پانسمان شدند. مدت زمان ترميم زخم سوختگی هر یک از بیماران در چک لیست مربوطه ثبت گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوئر، آزمون تی مستقل و نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها: بررسی داده ها نشان داد مدت زمان ترمیم زخم سوختگی در گروه تحت درمان با پماد فاندرمول کوتاه تراز گروه سولفادیازین نقره 1 درصد می باشد (556/2=T و014/0= P ). یعنی می توان گفت که پماد فاندرمول بر روند ترمیم زخم سوختگی درجه دو، از سولفادیازین نقره 1% موثرتر است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده این است که پماد فاندرمول را می توان به عنوان یک جایگزین مناسب در درمان زخم های سوختگی به کار برد. بنابراین طبق نظر محققین، معرفی این دسته از داروها به کادر درمانی، خصوصا پزشکان و پرستاران، که نقش اساسی در درمان و مراقبت بیماران مبتلا به سوختگی بر عهده دارند، باعث می گردد که استفاده از این دارو، مدت زمان بستری این بیماران را کاهش داده و از هزینه های تحمیلی بر آنها بکاهد.
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 4378

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 217

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 21 اسفند 1390
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)