مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 09 فروردین 1399
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 417-424.
DOI: 10.34172/mj.2020.063
  تعداد مشاهده چکیده: 42
  تعداد دانلود PDF: 21

Otolaryngology

تحقیقی

اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی لنفوم‌های سر و گردن

نیکزاد شهیدی 1* ORCID logo، یلدا جباری مقدم 1 ORCID logo، ویدا جعفری 2 ORCID logo

1 گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: nikzadsh@yahoo.com

چکیده

زمینه: لنفوم، نئوپلاسمی بدخیم است که از توسعه کلنی سلول‌های لنفاتیک NK11 و T11 و B11منشأ می‌‌گیرد و سومین بدخیمی شایع در ناحیه سر وگردن بعد از اسکوآموس سل کارسینوما و تومورهای غدد بزاقی است. لنفوم‌ها به دو گروه هوچکین و نان هوچکین تقسیم می‌شوند و دارای دو پیک سنی 20-30 سال و 60-70 سال می‌باشند. اولین علامت لنفوم در بیماران معمولا یک لنف ‌نود بدون درد و بزرگ شونده است. از سایر علایم می‌توان به کاهش وزن، تعریق شبانه، تب اشاره کرد. تشخیص بیماری براساس یافته‌های بالینی و بیوپسی می‌باشد. هدف پژوهش حاضر تعیین لنفوم‌ها در ناحیه سروگردن، بررسی فراوانی و مشخص نمودن انواع هیستوپاتولوژیک زیرگروه‌های لنفوم‌های سر وگردن و ارزیابی علائم بالینی و پروسه‌های تشخیصی در بیماران دچار لنفوم می‌باشد.

روش‌کار: این مطالعه از نوع مقطعی توصیفی و جامعه مورد مطالعه، 40 نمونه انسانی را شامل می‌شود. تعداد توده‌های گردنی بیوپسی شده از ناحیه سر و گردن 602 مورد بود. بیماران با لنفوم تشخیص داده شده 59 مورد بودند که 19 مورد به علت در دسترس نبودن پرونده و معیارهای خروج از مطالعه کنار گذاشته شدند. پرونده‌های بیماران از نظر سن، محل سکونت، جنس، تظاهرات بالینی، آزمایشات، پاراکلینیک و نتیجه پاتولوژی بررسی و ثبت شدند.

یافته‌ها: در این مطالعه لنفوم هوچکین با فراوانی 5/62% شایع‌تر از لنفوم نان‌هوچکین بود. بیشتر بیماران در بازه سنی 20-10سال قرار داشتند و میانگین سنی بیماران 72/24±6/35 بدست آمد. 5/82% بیماران با شکایت تورم گردنی به بیمارستان مراجعه داشتند. در لنفوم هوچکین نوع ندولار اسکلروزیس با 44% شایع‌ترین ساب‌تایپ بود و در لنفوم نان‌هوچکین با Diffuse large B cell36% بیشترین شیوع را به خود اختصاص داد.

نتیجه‌گیری: در بررسی‌های تشخیصی بیماران با شکایت تورم گردنی باید یکی از تشخیص‌های افتراقی، لنفوم در نظر گرفته شود. لازم است جنس مذکر و گروه‌های سنی 20-10 سال و 70-60 سال از این نظر بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

کلید واژه ها: لنفوم, گردن, لنف نود
نحوه استناد به این مقاله: شهیدی ن، جباری‌مقدم ی، جعفری و. اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی لنفوم‌های سر و گردن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(4):417-424
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 42

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 21

Your browser does not support the canvas element.