ثبت‌شده: 18 فروردین 1397
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 48-55.
DOI: 10.34172/mj.2020.019
  تعداد مشاهده چکیده: 545
  تعداد دانلود PDF: 202

مقاله پژوهشی

ارزیابی فراوانی ژن‌های agr و تعیین الگوی مقاومت دارویی در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های تبریز در سال 96

ابوالفضل جعفری ثالث 1 ORCID logo، یاشار باقری‌زاده توکلی 1 ORCID logo، افسون شريعت 2* ORCID logo

1 دانشجوی ميكروب شناسي، گروه ميكروب شناسي، دانشكده علوم پایه، دانشگاه آزاداسلامي واحد کازرون، کازرون، ایران
2 گروه ميكروب شناسي، دانشكده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد کازرون، کازرون، ایران

چکیده

زمینه: استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن اصلی در ایجاد عفونت‌هاي بیمارستانی می‌باشد. سیستم تنظیم کننده کمکی ژن (accessory gene regulator, agr) در استافیلوکوکوس اورئوس بیان ژن‌های کد کننده فاکتورهای بیماری‌زای خارج سلولی را کنترل می‌نماید. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ژن‌های agr و مقاومت دارویی در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های تبریز می‌باشد.

روش‌کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی بر روی 100 سویه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های تبریز انجام گرفت. الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی سویه‌ها، توسط روش انتشار دیسک تعیین گردید. پس از استخراج DNA، حضور ژن‌های agrA,B,C,D با روشMultiplex PCR بررسی شد. نتایج بدست آمده با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: از 100 سویه استافیلوکوکوس اورئوس، 38 ایزوله مقاوم به متی‌سیلین بودند. آن‌ها به ریفامپین (89%) و وانکومایسین (86%) حساس بودند اما نسبت به پنی‌سیلین (98%) و تتراسیکلین (85 %) مقاومت داشتند. بیشترین فراوانی ژن‌های agr در سویه‌ها مرتبط با ژن‌های (65%) agrA و (agrC (%29 بود. ژن‌های agrB و agrD در هیچ سویه‌ای دیده نشدند.

نتيجه گیری: ژن‌های agrA و agrC نقش مهمی در عفونت‌های استافیلوکوکی در نمونه‌های بالینی جدا شده از بیمارستان‌های تبریز ایفا می‌نمایند. هم‌چنین نتایج، شیوع بالای مقاومت چند دارویی را در سویه‌هاي بیمارستانی استافیلوکوکوس اورئوس نشان می‌دهد. بنابراین باید از کاربرد غیرضروري آنتی‌بیوتیک‌ها اجتناب نمود.

کلید واژه ها: استافیلوکوکوس اورئوس, ژن‌های agr, مقاومت دارویی, بیمارستان‌های تبریز
نحوه استناد به این مقاله: جعفری ثالث ا، باقری‌زاده توکلی ی، شريعت ا. ارزیابی فراوانی ژن‌های agr و تعیین الگوی مقاومت دارویی در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های تبریز در سال 96. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(1):48-55
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.