مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 20 فروردین 1397
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 40-47.
DOI: 10.34172/mj.2020.018
  تعداد مشاهده چکیده: 356
  تعداد دانلود PDF: 175

مقاله پژوهشی

مقایسه متغیرهای فشار کف‌پایی طی راه رفتن با و بدون استفاده آنی از کفی بافت‌دار در افراد نابینا

امیرعلی جعفرنژادگرو* ORCID logo، ماهرخ دهقانی ORCID logo، محمد عبدالله‌پور درویشانی ORCID logo، محسن برغمدی ORCID logo

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

زمینه: راه رفتن با کارآیی مناسب نیاز به تعامل سه سیستم حسی جهت حفظ تعادل دارد. در افراد نابینا، فقدان درونداد بینایی می‌تواند برای مکانیک راه رفتن مضر باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه متغیرهای فشار کف‌پایی طی راه رفتن با و بدون استفاده آنی از کفی بافت‌دار در افراد نابینا بود.

روش‌کار: طرح پژوهش حاضر از نوع مطالعه خود-کنترلی بود. تعداد 12 مرد نابینا (میانگین سنی: 4/39±29/66 سال) جهت شرکت در این پژوهش داوطلب شدند. جهت اندازه‌گیری متغیرهای فشار کف‌پایی طی راه رفتن با و بدون کفی بافت‌دار از دستگاه فوت اسکن (نرخ نمونه‌برداری: 300 هرتز) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط آزمون تی هم‌بسته انجام گردید. سطح معنی‌داری برابر 05/0 بود.

یافته‌ها: مدت زمان اتکا بین دو شرایط راه رفتن با و بدون کفی اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (p>0.05). نتایج نشان داد میزان جابجایی مرکز فشار در راستای داخلی-خارجی طی راه رفتن با کفی حدود 35/51 درصد (p=0.001) کمتر از شرایط راه رفتن بدون کفی بود. اوج فشار کف‌پایی و اوج نیروها در اولین استخوان کف‌پایی طی راه رفتن با کفی به‌ترتیب به میزان 25/69 درصد (p<0.020) و 64/30 درصد (p<0.004) در مقایسه با راه رفتن بدون کفی کمتر بود. در حالی که اوج فشار کف‌پایی در دومین و سومین استخوان کف‌پایی طی راه رفتن با کفی به‌ترتیب به میزان 20/03 درصد (p<0.041)و 28/99 درصد (p=0.023) در مقایسه با راه رفتن بدون کفی بیشتر بود. هم‌چنین اوج نیرو در دومین استخوان کف‌پایی طی راه رفتن با کفی 19/70 درصد (p=0.010) بیشتر از راه رفتن بدون کفی بود.

نتيجه گیری: کفی بافت‌دار سبب بهبود کنترل پاسچر در راستای داخلی-خارجی طی راه رفتن گردید. بنابراین می‌توان استفاده از این کفی را برای افراد نابینا توصیه نمود. انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه توصیه می‌شود.

کلید واژه ها: افراد نابینا, مرکز فشار, اوج نیرو, فشار کف‌پایی, کفی بافت‌دار
نحوه استناد به این مقاله: جعفرنژادگرو ا ع، دهقانی م، عبدالله‌پور درویشانی م، برغمدی م. مقایسه متغیرهای فشار کف‌پایی طی راه رفتن با و بدون استفاده آنی از کفی بافت‌دار در افراد نابینا. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(1):40-47
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 356

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 175

Your browser does not support the canvas element.