ثبت‌شده: 05 اسفند 1396
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7-15.
DOI: 10.34172/mj.2020.014
  تعداد مشاهده چکیده: 647
  تعداد دانلود PDF: 330

مقاله پژوهشی

ارزیابی پارامتر های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله شهر همدان در سال 1394

مهدی امامی 1 ORCID logo، سهیل سبحان اردکانی 1* ORCID logo

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

زمینه: از آن‌جا که آلودگی آب استخرهای شنا به ‌عنوان یکی از پرطرفدارترین و جذاب‌ترین مراکز ورزشی در تامین سلامت جسمی و روانی انسان می‌تواند منجر به انتقال بیماری‌های مختلف به مراجعه‌کنندگان ‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله به‌ عنوان پر مراجعه‌ترین استخرهای عمومی شهر همدان در سال 1394 انجام یافت.

روش کار: در این مطالعه توصیفی - مقطعی، پس از جمع آوری 54 نمونه آب از قسمت‌های کم‌عمق، متوسط و عمیق 2 استخر سرپوشیده آبیاران و لاله به ‌روش استاندارد و قرائت پارامترهای دما، pH، کدورت و کلر آزاد باقیمانده در محل، نمونه‌ها در آزمایشگاه از نظر آلودگی‌های باکتریایی با محیط کشت‌های اختصاصی بررسی شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین مقادیر/غلظت دما، pH و کلر آزاد باقیمانده در 100 درصد نمونه‌های آب مورد مطالعه کمتر از حد مجاز بود. همچنین میانگین مقادیر کدورت در 100 درصد نمونه‌های آب مربوط به هر دو استخر از حد مجاز بیش‌تر بود. از طرفی 100 درصد نمونه‌های آب برداشت شده از استخرها از نظر آلودگی میکروبی به سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس در حد مجاز بود و از این بابت مخاطره‌ای متوجه شناگران نبوده است. در صورتی ‌که در هر دو استخر 100درصد و 33/33 درصد نمونه‌های آب برداشت شده به‌ ترتیب از نظر کلی ‌فرم کل و کلی‌ فرم مدفوعی آلوده بوده و برای شناگران مخاطره‌آمیز بود.

نتيجه گیری: با توجه به این‌که مقادیر کدورت و باکتری‌های کلی‌فرم در آب استخرهاي شنای مورد مطالعه در شهر همدان بیش‌تر از حد استاندارد بود، نسبت به کنترل کیفی آب استخرها توصیه می‌شود.

کلید واژه ها: کنترل کیفی آب, پارامتر میکروبی, پارامتر فیزیکو-شیمیایی, استخر شنای عمومی, همدان
نحوه استناد به این مقاله: امامی م، اردکانی س س. ارزیابی پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله شهر همدان در سال 1394. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(1):7-14
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.