مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 05 اسفند 1396
انتشار الکترونیکی: 07 اسفند 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1399؛42(1): 7-15.
DOI: 10.34172/mj.2020.014
  تعداد مشاهده چکیده: 494
  تعداد دانلود PDF: 282

مقاله پژوهشی

ارزیابی پارامتر های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله شهر همدان در سال 1394

مهدی امامی ORCID logo، سهیل سبحان اردکانی* ORCID logo

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

زمینه: از آن‌جا که آلودگی آب استخرهای شنا به ‌عنوان یکی از پرطرفدارترین و جذاب‌ترین مراکز ورزشی در تامین سلامت جسمی و روانی انسان می‌تواند منجر به انتقال بیماری‌های مختلف به مراجعه‌کنندگان ‌شود. این پژوهش با هدف ارزیابی پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله به‌ عنوان پر مراجعه‌ترین استخرهای عمومی شهر همدان در سال 1394 انجام یافت.

روش‌کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، پس از جمع¬آوری 54 نمونه آب از قسمت‌های کم‌عمق، متوسط و عمیق 2 استخر سرپوشیده آبیاران و لاله به ‌روش استاندارد و قرائت پارامترهای دما، pH، کدورت و کلر آزاد باقیمانده در محل، نمونه‌ها در آزمایشگاه از نظر آلودگی‌های باکتریایی با محیط کشت‌های اختصاصی بررسی شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین مقادیر/غلظت دما، pH و کلر آزاد باقیمانده در %100 نمونه‌های آب مورد مطالعه کمتر از حد مجاز بود. همچنین میانگین مقادیر کدورت در %100 نمونه‌های آب مربوط به هر دو استخر از حد مجاز بیش‌تر بود. از طرفی %100 نمونه‌های آب برداشت شده از استخرها از نظر آلودگی میکروبی به سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس در حد مجاز بود و از این بابت مخاطره‌ای متوجه شناگران نبوده است. در صورتی ‌که در هر دو استخر %100 و %33/33 نمونه‌های آب برداشت شده به‌ ترتیب از نظر کلی ‌فرم کل و کلی‌ فرم مدفوعی آلوده بوده و برای شناگران مخاطره‌آمیز بود.

نتيجه گیری: با توجه به این‌که مقادیر کدورت و باکتری‌های کلی‌فرم در آب استخرهاي شنای مورد مطالعه در شهر همدان بیش‌تر از حد استاندارد بود، نسبت به کنترل کیفی آب استخرها توصیه می‌شود.

کلید واژه ها: کنترل کیفی آب, پارامتر میکروبی, پارامتر فیزیکو-شیمیایی, استخر شنای عمومی, همدان
نحوه استناد به این مقاله: امامی م، اردکانی س س. ارزیابی پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب استخرهای شنای سرپوشیده آبیاران و لاله شهر همدان در سال 1394. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(1):7-14
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 494

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 282

Your browser does not support the canvas element.