مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 11 اسفند 1398
انتشار الکترونیکی: 28 تیر 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(3): 319-325.
DOI: 10.34172/mj.2020.051
  تعداد مشاهده چکیده: 99
  تعداد دانلود PDF: 65

Musculoskeletal System

تحقیقی

نتايج روش درآوردن مفصل ران به روش جراحی در درمان دررفتگي خلفي هيپ غيرقابل جااندازي كه با شكستگي سر ران همراه هستند: گزارش چند موردی

کاوه قرنی زاده 1* ORCID logo، کریم پیسوده 2 ORCID logo

1 گروه جراحی ارتوپدی، بیمارستان شفا یحییاییان، مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2 گروه جراحی ارتوپدی، بیمارستان فیروزگز، مرکز تحقیقات استخوان و مفاصل، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: kavehgharani@gmail.com

چکیده

زمینه: دررفتگی‌های خلفی هیپ همراه با شکستگی سر فمور جزو تروماهای پر عارضه می‌باشند هدف از مطالعه این است که ضمن معرفی پاتوژی مشترک دررفتگی‌های خلفی هیپ غير قابل جااندازي كه با شكستگي سر ران همراه هستند، نتایج درمان با استفاده از در آوردن مفصل ران به روش جراحی ارایه شود.

روش‌کار: تمامی موارد دررفتگی خلفی هیپ همراه با شکستگی سر فمورکه غير قابل جااندازي بودند و اقدام به درآوردن مفصل ران به روش جراحی شدند وارد مطالعه گردیدند. نتايج باليني و راديوگرافيك با استفاده از معیارهای Merle d’Aubigné & Postel and Thompson & Epstein بررسی شدند.

یافته‌ها: هفت مرد با سن ۳۱±۷ سال وارد مطالعه شدند. فاصله زمان آسيب تا جراحي۲۲±۱۴ ساعت بود. بعد از پيگيري ۶۷±۱۰ ماه، پنج بيمار نتايج عالي داشتند، يك مورد نتايج خوب و یک مورد نتیجه ضعیف داشت که این مورد با تاخير در مراجعه (۳۶ساعت) دچار سیاه شدگی سر ران شد.

نتیجه‌گیری: می‌توان پیشنهاد کرد که تکنیک درآوردن مفصل ران به روش جراحی می‌تواند روش مناسبی در درمان شکستگی- دررفتگی هیپ غير قابل جااندازي باشد.

کلید واژه ها: دررفتگی خلفی هیپ, درآوردن مفصل ران به روش جراحی, سیاه شدگی سر استخوان ران, شکستگی سر فمور
نحوه استناد به این مقاله: قرنی‌زاده ک، پیسوده ک. نتايج روش درآوردن مفصل ران به روش جراحی در درمان دررفتگي خلفي هيپ غيرقابل جااندازي كه با شكستگي سر ران همراه هستند: گزارش چند موردی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(3): 319-325
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 99

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 65

Your browser does not support the canvas element.