مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 26 بهمن 1398
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 476-482.
DOI: 10.34172/mj.2020.070
  تعداد مشاهده چکیده: 32
  تعداد دانلود PDF: 25

Otolaryngology

تحقیقی

اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی و رادیولوژیک ترومای بلانت حنجره

مسعود نادرپور 1 ORCID logo، نیکزاد شهیدی 1* ORCID logo، فرهاد محمدی 2 ORCID logo

1 گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر وگردن، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.
2 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: nikzadsh@yahoo.com

چکیده

زمینه: ترومای خارجی حنجره نادر است و شیوع آن در حدود 1 در 137000 بین بالغین می‌باشد. در جوامع در حال توسعه تروماي بلانت شايع‌تر از تروماي نافذ مي‌باشد. تروماي بلانت مي‌تواند به علت تصادفات وسايل نقليه، آسيب‌هاي ورزشي و ناشي از دارآويختگي باشد. ترومای حنجره می‌تواند با طیفی از علایم و نشانه‌ها از ایست قلبی ریوی تا تغییر مختصر در کیفیت صدا تظاهر پیدا کند. شایع‌ترین تظاهر بالینی ترومای حنجره خشونت صدا می‌باشد. گرچه تروماي بلانت حنجره شيوع كمي دارد ولي از يك طرف به دليل سر و كار داشتن با راه هوايي فوقاني و ايجاد انسداد حاد راه هوايي فوقاني و از طرفي ديگر به دليل ايجاد عوارضي از جمله تنگي‌هاي حنجره در صورت عدم درمان مناسب، از اهميت زیادی برخوردار است.

روش‌کار: در این مطالعه مقطعی- توصیفی 30 بیمار با ترومای بلانت حنجره وارد مطالعه شدند. نمونه مورد مطالعه شامل تمام بیماران با تشخیص تروماي حنجره كه از فروردين 1386 لغايت اسفند 1395 در بخش گوش و حلق و بيني بستري شده بودند مي باشد. داده‌ها با روش‌های آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: تعداد 30 نفر بیمار شامل 27 (90%) نفر مرد و 3 (10%) نفر زن مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین سنی بیماران 53/10± 13/36 سال بود. شایعترین علت تروما تصادفات رانندگی بود. شایع‌ترین علایم بالینی درد و تندرنس گردن بود. شایع‌ترین علامت رادیولوژیک آمفیزم زیر جلدی بود. شایع‌ترین علامت لارنگوسکوپیک تورم و هماتوم بود. شایع‌ترین درمان انجام گرفته درمان‌های حمایتی بود.

نتیجه‌گیری: هرگونه تاخیر در تشخیص و درمان به موقع می‌تواند تهدید کننده حیات باشد. بنابراین راه هوایی بیمار باید توسط فرد مجرب ارزیابی شده و اقدامات لازم به عمل آید. همچنین هرگونه تغییرات در علایم بیمار باید با دقت کنترل شده و اقدام درمانی در صورت نیاز انجام گیرد.

کلید واژه ها: تروما, حنجره, راه هوایی
نحوه استناد به این مقاله: نادرپور م، شهیدی ن، محمدی ف. اپیدمیولوژی و تظاهرات بالینی و رادیولوژیک ترومای بلانت حنجره. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(4):476-482
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 32

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 25

Your browser does not support the canvas element.