ثبت‌شده: 14 بهمن 1398
انتشار الکترونیکی: 02 تیر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 254-259.
DOI: 10.34172/mj.2021.051
  تعداد مشاهده چکیده: 160
  تعداد دانلود PDF: 107

Cardiovascular System

مقاله پژوهشی

تجویز استامینوفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی باز در نوزادان نارس

محمود صمدی 1 ORCID logo، زهرا نبئی 1 ORCID logo، منیژه مصطفی قره باغی 1 ORCID logo، مجید محله ای 1 ORCID logo، الهام شیخ ساران 2 ORCID logo، کیوان میرنیا 3* ORCID logo

1 مرکز تحقیقات بهداشت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
2 گروه باکتری شناسی و ویروس شناسی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران
3 مرکز طبی کودکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل: kayvanmirnia@yahoo.com

چکیده

زمینه: باز ماندن مجرای شریانی از شایع‌ترین بیماری‌های قلبی مادرزادی به شمار می‌آید. بسته شدن این مجرا در حالت فیزیولوژیک معمولاً 48-72 ساعت ابتدایی عمر در نوزادان ترم سالم اتفاق می‌افتد. دلایل مختلفی باعث باز ماندن پاتولوژیک مجرای شریانی می شود.هدف از این مطالعه، بررسی اثرات تجویز استامینوفن خوراکی در بسته شدن PDA در نوزادان نارس می‌باشد.

روش‌کار: مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بدون شاهد بود که در آن 45 نوزاد نارس با سن کمتر از 32 هفته مورد مطالعه قرارگرفتند. استامینوفن خوراکی با دوز 10mg/kg q6hr به مدت سه روز تجویز گرديد. موفقیت درمان، بسته شدن مجرای شریانی در نظر گرفته شد. داده­های حاصل از مطالعه توسط نرم افزار SPSS.15 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. داده‌ها به صورت (فراوانی - درصد) و میانگین ± انحراف معیار گزارش شد. برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد.مقادیر P<0.05 از نظر آماری معنادار محسوب گردید.

یافته‌ها: جمعیت مورد مطالعه شامل 20 نوزادان مذکر و 25 نوزادان مونث بودند که میانگین سن حاملگی نوزادان 66/1± 95/28 هفته بود. 8 مورد (8/17 درصد) از نوزادان مورد مطالعه حاصل زایمان سزارین و 37 مورد (2/82 درصد) درصد حاصل زایمان طبیعی بودند. بسته شدن مجرای شریانی بدنبال تجویز استامینوفن 3/82 درصد بود.

نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان می‌دهد استامینوفن خوراکی اثربخشی بالایی در بسته‌شدن PDAداردو با توجه به عوارض جانبی کم می‌تواند داروی مناسبی برای درمان این وضعیت باشد.

کلید واژه ها: استامینوفن خوراکی, مجرای شریانی باز, نوزاد نارس
نحوه استناد به این مقاله: صمدی م، نبئی ز، مصطفی قره باغی م، محله ای م، شیخ ساران ا، میرنیا ک. تجویز استامینوفن خوراکی در بسته شدن مجرای شریانی باز در نوزادان نارس. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3):254-259
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.