مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 10 دی 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 152-159.
DOI: 10.34172/mj.2021.040
  تعداد مشاهده چکیده: 57
  تعداد دانلود PDF: 26

Biochemistry

تحقیقی

اثر راه رفتن روی شن بر هم‌انقباضی عضلات اندام تحتانی افراد دارای Over-pronated foot

امیر فتح الهی 1 ORCID logo، امیرعلی جعفرنژادگرو 2* ORCID logo، نسرین امیرزاده 3 ORCID logo

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2 گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: amiralijafarnezhad@gmail.com

چکیده

زمینه: پرونیشن پا به عنوان یک حرکت ترکیبی بیان شده است که در زنجیره حرکتی باز شامل اورژن، آبداکشن و دورسی‌فلکشن مچ پا است. وجود Over-pronated foot مناسب نیست، به این دلیل که می‌تواند منجر به آسیب‌های مختلفی در اندام تحتانی گردد. هدف از پژوهش حاضر، اثر راه رفتن روی شن بر هم‌ انقباضی عضلات اندام تحتانی افراد دارای Over-pronated foot بود.

روش‌کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه‌تجربی و آزمایشگاهی بود. نمونه‌های آماری پژوهش حاضر شامل 30 فرد سالم و 30 فرد با Over-pronated foot بودند که داوطلب شرکت در این مطالعه شدند. از دستگاه الکترومایوگرافی 8 کاناله و با الکترود سطحی فعالیت عضلات طی راه رفتن روی شن ثبت شد. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه جهت تحلیل آماری در سطح معنی‌داری P<0/05 استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها کاهش معنی‌داری را در directed co-contraction مچ پا (P<0/001) در فاز جداشدن پنجه پا طی راه رفتن روی شن نسبت به سطح زمین در دو گروه نشان داد. سایر مولفه‌های هم‌انقباضی مچ پا هیچگونه اختلاف معنی‌داری را طی فاز‌های راه رفتن روی شن نشان نداد (P<0/05).

نتیجه‌گیری: با توجه به میزان هم‌انقباضی عضلات مفصل مچ پا در مراحل مختلف استانس و مقایسه آن بین دو گروه، افراد Over-pronated foot طی راه رفتن روی شن کاهش معنی‌داری را در directed co-contraction مچ پا نشان دادند. با توجه به اینکه عضلات ساق افراد دچار Over-pronated foot میزان هم انقباضی بیشتری از خود نشان می‌دهند این کاهش directed co-contraction مچ پا طی راه رفتن روی شن نشان از اثر مثبت شن است. البته مطالعات بیشتری لازم است تا مکانیسم اثر دقیق راه رفتن روی شن ارزیابی شود.

کلید واژه ها: Over-pronated foot, راه رفتن, شن, هم‌انقباضی
نحوه استناد به این مقاله: فتح الهی ا، جعفرنژاد گرو ا ع، امیرزاده ن. اثر راه رفتن روی شن بر هم‌انقباضی عضلات اندام تحتانی افراد دارای Over-pronated foot. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(1):152-159
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 57

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 26

Your browser does not support the canvas element.