مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 09 دی 1398
انتشار الکترونیکی: 10 دی 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(5): 537-546.
DOI: 10.34172/mj.2020.077
  تعداد مشاهده چکیده: 13
  تعداد دانلود PDF: 17

Biochemistry

تحقیقی

مطالعه اثر تیتانیوم کربید مورد استفاده در ایمپلنت‌ها بر نشانگرهای بیانی بنیادینگی و پیری سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش

رویا صالحی 1 ORCID logo، رویا ولیزاده 2، اکرم فرزندی 2، عفت علیزاده 2* ORCID logo

1 گروه نانوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2 گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نویسنده مسؤول؛ ايميل: alizadehe@tbzmed.ac.ir

چکیده

زمینه: هدف از این کار پژوهشی تعیین اثر نانوذرات تیتانیوم کربید بر نشانگرهای بیانی بنیادینگی و پیری سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش می‌باشد.

روش‌کار: پس از استخراج سلول‌های بنیادی مغز استخوان، مارکرهای آنها به کمک فلوسایتومتری مطالعه شد. آزمون سمیتMTT برای سلول‌های بنیادی مغز استخوان موش کشت شده در مجاورت تیتانیوم کربید انجام شد. سپس چرخه سلولی به کمک فلوسایتومتری، تشکیل کلنی به کمک تست بررسی تشکیل کلنی و پیری از طریق رنگ‌آمیزی بتاگالاکتوزیداز پس از مجاورت دادن سلول‌ها با تیتانیوم کربید انجام شد. در نهایت بیان ژن‌های بنیادینگی Nanog, OCT4 به کمک QRT-PCR مطالعه شد.

یافته‌ها: سلول‌های بنیادی مغز استخوان موش به خوبی استخراج و به شکل دوکی بودند. مطالعه مارکرهای سطحی با کمک تکنیک فلوسایتومتری، هویت سلول‌های بنیادی این مطالعه را مورد تایید قرارداد (مارکرهای سطح سلول 45CD ،44CD،90CD،11CD). نتایج آزمون MTT نشان داد که تیتانیوم کربید در کوتاه‌مدت سمیت نشان نمی‌دهد اما در مدت زمان 3 و 6 روز پس از انکوباسیون سلول‌های مغز استخوان موش با دوزهای 1/0 الی 1 میلی‌مولار، سمیت وابسته به دوز و زمان نشان داد (p<0.05). همچنین نتایج چرخه سلولی نشان داد که نسبت به گروه کنترل، سلول‌های بیشتری وارد فاز G0/G1 شده و جمعیت سلول‌ها در فاز S کاهش نشان می‌دهند. نتایج تشکیل کلونی نشان داد که سلول‌های در معرض تیتانیوم کربید نسبت به گروه کنترل کلونی‌های با اندازه کوچک‌تری تشکیل می‌دهند. همچنین رنگ‌آمیزی بتاگالاکتوزیداز نشان داد که درسلول‌های در معرض تیتانیوم کربید تعداد سلول‌های بیشتری رنگ‌آمیزی مثبت نشان می‌دهند. نتایجqPCR همچنین نشان دهنده کاهش بیان ژن‌های بنیادینگی شاملNanog ،4- OCTنسبت به کنترل بود.
سلول‌های بنیادی مغز استخوان جزو سلول‌هایی هستند که به احتمال زیاد در معرض مواد ایمپلنت‌ها و مواد‌ آزاد شده از آنها قرار می‌گیرند، بنابراین مطالعه اثر این مواد در طولانی‌مدت بروی بنیادینگی و پیری سلول‌های بنیادی مغز استخوان می‌تواند برای مدیریت خطرات احتمالی این مواد مفید باشد. در این مطالعه اثر تیتانیوم کربید بر سلول‌های بنیادی موش مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج این مطالعه با مطالعات قبلی که روی مشتقات دیگر تیتانیوم انجام شده است سازگار و نزدیک بود.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این تحقیق تیتانیوم کربید به عنوان یک ماده مورد استفاده در ایمپلنت در طولانی مدت می‌تواند اثرات منفی بر زنده مانی سلول‌ها ی بنیادی مغز استخوان رت و بنیادینگی آنها داشته همچنین پیری درآنها را افزایش دهد.

کلید واژه ها: سالخوردگی بیولوژیکی, سلول‌های بنیادی مزانشیمی, تیتانیوم کربید, ایمپلنت, بنیادینگی
نحوه استناد به این مقاله: صالحی ر، ولیزاده ر، فرزندی ا، علیزاده ع. مطالعه اثر تیتانیوم کربید مورد استفاده در ایمپلنت‌ها بر نشانگرهای بیانی بنیادینگی و پیری سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(5):537-546
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 13

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 17

Your browser does not support the canvas element.