Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 230-239.
doi: 10.34172/mj.2021.049
  تعداد مشاهده چکیده: 438
  تعداد دانلود PDF: 212

فیزیولوژی

مقاله پژوهشی

اثر غوطه وری در آب سرد بعد از فعالیت برونگرا بر پاسخ های اکسیداتیو و التهابی در عضله اسکلتی

توحید همت زاده بدولی 1 ORCID logo، مریم نورشاهی 1* ORCID logo، رعنا فیاض میلانی 1 ORCID logo، سیاوش پرورده 2 ORCID logo

1 گروه علوم زیستی ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: m-nourshahi@sbu.ac.ir

چکیده

زمینه: بعد از فعالیت ورزشی برونگرا، فشار اکسیداتیو و التهاب افزایش می یابد. غوطه وری در آب سرد بعد از فعالیت ورزشی جهت تسریع ریکاوری بین ورزشکاران مرسوم است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر غوطه وری در آب سرد بعد از فعالیت برونگرا بر پاسخ های اکسیداتیو و التهابی در عضله اسکلتی می باشد.

روش کار: یک صد سر موش نر ویستار (وزن 65/41±11/285) به طور تصادفی به گروه های کنترل، فعالیت برونگرا، فعالیت برونگرا + آب معمولی و فعالیت برونگرا + آب سرد تقسیم شدند. نیم، 24، 48، 72 و 168 ساعت بعد از فعالیت برونگرا، عضله EDL در شرایط استریل شده خارج شد. فعالیت برونگرا شامل 90 دقیقه دویدن متناوب روی تریدمیل با سرعت 16 متر در دقیقه و با شیب 16- می باشد. مقدار گونه های واکنش پذیر اکسیژن (ROS) و عامل نکروز توموری-آلفا (TNF-α) عضلانی با روش های آزمایشگاهی DCFDA و رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی اندازه گیری شدند. از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن داده ها و آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه بین گروه ها با سطح معناداری P≤0/05استفاده گردید.

یافته ها: بعد از فعالیت برونگرا ROS و TNF-α در سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (0/05>p). اوج افزایش ROS به طور معنادار در گروه های فعالیت برونگرا، فعالیت برونگرا + آب معمولی و فعالیت برونگرا + آب سرد به ترتیب نیم، 48 و 72 ساعت بعد از فعالیت برونگرا بود (0/001>p). همچنین، اوج افزایش TNF-α به طور معناداری در گروه های فعالیت برونگرا و فعالیت برونگرا + آب معمولی 48 ساعت و در گروه فعالیت برونگرا + آب سرد 72 ساعت بعد از فعالیت برونگرا بود (0/001>p).

نتیجه گیری: غوطه وری در آب سرد باعث افزایش بیشتر و به تأخیر افتادن اوج افزایش ROS و TNF-α بعد از فعالیت برونگرا می شود که احتمالاً به آسیب ناشی از ایسکمی- ریپرفیوژن ارتباط دارد. بنابراین، بعد از فعالیت ورزش شدید، غیر متعارف، برونگرا و آسیب زا، غوطه وری در آب سرد پیشنهاد نمی شود.

کلید واژه ها: غوطه‌وری در آب سرد, فعالیت برونگرا, ROS, TNF-α, ایسکمی- رپیرفیوژن

نحوه استناد به این مقاله: همت زاده بدولی ت، نورشاهی م، فیاض میلانی ر، سیاوش پرورده س. اثر غوطه وری در آب سرد بعد از فعالیت برونگرا بر پاسخ های اکسیداتیو و التهابی در عضله اسکلتی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(2):230-239
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 11 آبان 1398
انتشار الکترونیکی: 02 خرداد 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)