مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 12 آبان 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 142-151.
DOI: 10.34172/mj.2021.039
  تعداد مشاهده چکیده: 53
  تعداد دانلود PDF: 17

Physiology

تحقیقی

تاثیر تعاملی 6 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوئرستین بر بیان برخی شاخص‌های آنژیوژنزی تومور در موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

زهره جلالی 1 ORCID logo، فرشته شهیدی 2* ORCID logo، عباسعلی گائینی 3 ORCID logo، شعبان علیزاده 4 ORCID logo، علیرضا رمضانی 2 ORCID logo

1 دانشجو دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
3 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4 گروه هماتولوژي، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: fereshteh_shahidi98@yahoo.com

چکیده

زمینه: درباره آنژیوژنز، متاستاز سرطان پستان و فعالیت ورزشی، پژوهش‌های فراوانی در چند دهه اخیر انجام شده است تا سازوکارهای تنظیمی آن بهتر معلوم شود. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تعاملی تمرین تناوبی خیلی شدید (HIIT) و مکمل کوئرستین (Q) بر بیان عوامل کلیدی آنژیوژنزی در بافت تومور موش‌های مبتلا به سرطان پستان بود.

روش‌کار: به 24 سر موش بالب سی ماده، سلول‌های سرطانی وابسته به گیرنده استروژن MC4L2، تزریق و به سه گروه تومور (T)، تومور+ تمرین تناوبی خیلی شدید (TH) و تومور+ تمرین تناوبی خیلی شدید+ کوئرستین (THQ) تقسیم شدند. گروه TH و گروه THQ، 3 روز در هفته به مدت 6 هفته و هر جلسه 1 ساعت، روی تردمیل دویدند. به گروه THQ، به جز تمرین، 6 هفته، هفته‌ای 3 روز، مقدار 110 میلی‌گرم به ازای هرکیلوگرم، محلول کوئرستین تزریق شد. پس از پایان کار، موش‌ها کشته شدند، بافت تومور برداشته و در نیتروژن مایع فریز و در دمای 70- درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. بیان ژن‌های TIE-2 و VEGF-A به روش Real Time-PCR سنجیده شد. ΔCt، ΔΔCt، Fold change با آزمون‌های آماری مربوط در سطح معناداری (0.05>p) با نرم افزار GENEX محاسبه شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد تعامل THQ باعث کاهش معنادار بیان ژن‌های TIE-2 و VEGF-A در گروه TH و THQ در مقایسه با گروه T شده است. بعلاوه، مصرف کوئرستین در گروه THQ باعث کاهش معنادار بیان ژن‌های TIE-2 و VEGF-A در مقایسه با گروه TH شد.

نتیجه‌گیری: تعامل HIIT و مصرف مکمل Q احتمالا در مهار آنژیوژنز تومور موثر است.


کلید واژه ها: سرطان پستان, فاکتور رشد اندوتلیال عروقی, کوئرستین, گیرنده TIE-2
نحوه استناد به این مقاله: جلالی ز، شهیدی ف گائینی ع ع، علیزاده ش، ا رمضانی غ. ر. تاثیر تعاملی 6 هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل کوئرستین بر بیان برخی شاخص‌های آنژیوژنزی بافت تومور در موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(1):142-151
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 53

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 17

Your browser does not support the canvas element.