مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 16 مهر 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 134-141.
DOI: 10.34172/mj.2021.038
  تعداد مشاهده چکیده: 64
  تعداد دانلود PDF: 29

Microbiology and Immunology

تحقیقی

تاثیر ده هفته تمرین استقامتی بر سطح پروتئین NF-kB و بیان ژن‌های Atrogin-1 و MuRF-1 در مایوست‌های قلبی موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان

نعیمه یزدان شناس 1 ORCID logo، مقصود پیری 1* ORCID logo، مریم دلفان 2 ORCID logo

1 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: M.Peeri@iauctb.ac.ir

چکیده

زمینه: آتروفی قلبی از مهم‌ترین عوارض سرطان است. با توجه به نقش ورزش در بهبود عوارض ناشی از سرطان، هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر ده هفته تمرین استقامتی بر سطح پروتئین NF-kB و بیان ژن‌های Atrogin-1 و MuRF-1 در عضله قلبی موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان بود.

روش‌کار: پژوهش حاضر از نوع تجربی بود. 12 سر موش ماده آزمایشگاهی نژاد بالب سی پس از القا سرطان پستان، به دو گروه کنترل و تمرین استقامتی تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 10 هفته (پنج روز در هفته) روزانه 65 دقیقه با سرعت 60 درصد Vo2max و شیب 15 درجه بر روی نوار گردان دویدند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، بافت بطن چپ جداسازی شد. سطح پروتئین NF-kB به روش وسترن بلات و بیان ژن‌های Atrogin-1 و MuRF-1 به روش qReal time –PCR در بافت قلب سنجیده شد. داده‌ها با آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند و معناداری نیز 0.05≥p در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر کاهش معنا­دار سطوح پروتئین NF-kB (p>0.001)و بیان ژن‌های Atrogin-1(p>0.001) و MuRF-1 (p=0.03) در عضله قلبی گروه تمرین نسبت به گروه کنترل نشان داد (p<0.001). همچنین میانگین وزن عضله قلبی در گروه تمرین استقامتی به شکل معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.001).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد 10 هفته تمرین استقامتی احتمالا با تاثیر بر مکانیسم های آتروفی قلبی ناشی از سرطان مانند محور التهابی NF-kB/Atrogin-1/MuRF-1 می‌تواند باعث کاهش روند آتروفی عضله قلبی در موش های مبتلا به سرطان شود.


کلید واژه ها: تمرین استقامتی, NF-kB, Atrogin-1, MuRF-1, سرطان پستان
نحوه استناد به این مقاله: یزدان شناس ن، پیری م، دلفان م. تاثیر ده هفته تمرین استقامتی بر سطح پروتئین NF-kB و بیان ژن‌های Atrogin-1 و MuRF-1 در مایوسیت‌های قلبی موش‌های ماده مبتلا به سرطان پستان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(1):134-141
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 64

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 29

Your browser does not support the canvas element.