مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز

ثبت‌شده: 09 آذر 1398
انتشار الکترونیکی: 07 آبان 1399
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني تبريز. 1399؛42(4): 466-475.
DOI: 10.34172/mj.2020.069
  تعداد مشاهده چکیده: 41
  تعداد دانلود PDF: 32

تحقیقی

تاثیر هشت هفته تمرینات متمرکز کتف بر درد، حس عمقی، کینماتیک کتف و عملکرد اندام فوقانی مردان والیبالیست دچار سندرم گیرافتادگی شانه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

ميرحسن ميرحسن زاده كوه كمر 1* ORCID logo، مليحه حدادنژاد 2 ORCID logo، مهدي خالقي تازجي 3 ORCID logo

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بيومکانيک و آسیب ‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2 گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌ شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3 گروه بیومکانیک و آسیب ‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
* نویسنده مسؤول؛ ایمیل: seyedhassan@outlook.com

چکیده

زمینه: سندرم گیرافتادگی شانه از جمله شایع‌ترین اختلالات در والیبالیست‌هاست که با ایجاد تغییر در حس عمقی، ناهنماهنگی‌های عضلانی و الگوی حرکتی منجر به کاهش عملکرد ورزشکاران می‌شود. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات متمرکز کتف بر درد، حس عمقی، کینماتیک کتف و عملکرد اندام فوقانی مردان والیبالیست دچار سندرم گیرافتادگی شانه بود.

روش‌کار: جامعه آماری تحقیق حاضر را مردان والیبالیست دانشگاهی مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه آذربایجان‌غربی تشکیل دادند. از درون جامعه آماری 30 مرد والیبالیست دانشگاهی مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه به عنوان نمونه انتخاب شد و به صورت تصادفي در دو گروه تمرین (15=n) و گروه کنترل (15=n) گماشته شدند. گروه تمرین، هشت هفته تمرینات متمرکز کتف را سه جلسه در هفته به مدت 6۰ دقیقه انجام دادند. پیش آزمون و پس‌آزمون درد (پرسشنامه VAS)، حس عمقی (دستگاه داینامومتر ایزوکنتیک)، کینماتیک کتف (اینکلاینومتر) و عملکرد اندام فوقانی (سیکوئیست) در دو گروه اندازه‌گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از تی زوجی و تی مستقل در سطح معناداری 05/0≥ pو نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که تمرینات به صورت معنی‌دار در گروه تمرین باعث کاهش درد (P≤0.001)، کاهش خطای بازسازی (P≤0.001)، افزایش چرخش بالایی کتف در زاویه 135 درجه (P≤0.001) و افزایش عملکرد اندام فوقانی (P≤0.001) شده است. اما افزایش چرخش بالایی کتف در زاویه 45، 90 و انتهای دامنه حرکتی در گروه تمرین از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (p>0.05). همچنین تغییرات آماری معنی داری در گروه کنترل مشاهده نشد (p>0.05).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد هشت هفته تمرینات متمرکز کتف بر روی درد، حس عمقی، کینماتیک کتف و عملکرد اندام فوقانی والیبالیست‌های مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه اثر گذار می‌باشد، لذا می‌توان آن را بعنوان یک روش تمرینی مناسب برای والیبالیست‌های مبتلا به سندرم گیرافتادگی شانه مورد استفاده قرار داد.

کلید واژه ها: کتف, سندرم گیرافتادگی شانه, تمرین, حس عمقی, کینماتیک
نحوه استناد به این مقاله: میرحسن‌زاده کوه کمر م ح، حدادنژاد م، خالقی تازجی م. تاثیر هشت هفته تمرینات متمرکز کتف بر درد، حس عمقی، کینماتیک کتف و عملکرد اندام فوقانی مردان والیبالیست دچار سندرم گیرافتادگی شانه: کارآزمایی بالینی تصادفی شده. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي- درماني تبریز. 1399؛ 42(4):466-475
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 41

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 32

Your browser does not support the canvas element.