ثبت‌شده: 24 شهریور 1398
انتشار الکترونیکی: 02 تیر 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3): 260-266.
DOI: 10.34172/mj.2021.052
  تعداد مشاهده چکیده: 183
  تعداد دانلود PDF: 92

Genetic

مقاله پژوهشی

پیوستگی چندشکلی rs1800955 ژن DRD4 و استعداد ابتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین کودکان منطقه شمال غرب ایران: یک مطالعه مورد-شاهدی

نوا خلیلی نژاد 1 ORCID logo، لیلا مهدی زاده فانید 1,2 ORCID logo، نرگس زینال زاده 1* ORCID logo، مائده علیزاده 3 ORCID logo

1 گروه علوم جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 بخش علوم اعصاب شناختی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3 گروه پرستاری، دانشکده پیراپزشکی و پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی مراغه، مراغه، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ایمیل: nzeinalzadeh@gmail.com

چکیده

زمینه: اختلال نقص توجه/بیش فعالی (ADHD) شایع‌ترین اختلال روانی در میان کودکان است که وراثت‌پذیری بالایی دارد و حدود 3 تا 7 درصد کودکان در سراسر جهان را درگیر می‌کند. این اختلال با نشانه‌هایی همچون سطوح بالا و نامناسب فعالیت فیزیکی، رفتارهای تکانشی و نقص توجه شناخته می‌شود. بسیاری از مطالعات ارتباط میان مسیرهای دوپامینرژیک و اختلال مذکور را گزارش کرده‌اند و ژن گیرنده‌ی دوپامین D4 (DRD4) و واریانت های آن به‌عنوان یکی از کاندیدهای اصلی در مطالعه‌ی این بیماری شناخته ‌شده‌اند. در مطالعه حاضر پیوستگی ژنتیکی میان چندشکلی rs1800955 ژن DRD4 و اختلال نقص توجه/بیش فعالی در کودکان شمال غرب ایران مورد بررسی‌ قرار گرفت.

روش کار: افراد مورد بررسی در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، شامل 200 کودک مبتلا به اختلال نقص ­توجه/ بیش­فعالی و 157 کودک شاهد در دامنه سنی 6 تا 12 ساله بودند. کودکان مبتلا از طریق متن بازنگری شده‌ی پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری ناهنجاری‌های روانی و آزمون کانرز تشخیص داده شدند و ژنوتیپ آنها با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی گردید.

يافته‌ها: فراوانی ژنوتیپ‌های CC، CT، TT در گروه بیمار به ترتیب 48 (%24)، 137 (5/68 %) و 15 (5/7 %) و در گروه شاهد به ترتیب 50 (85/31 %)، 100 (69/63 %) و 7 (46/4 %) محاسبه شد و بر اساس نتایج، تفاوت معناداری بین گروه‌های شاهد و بیمار مشاهده نگردید (p>0.05).

نتيجه‌گيري: بر اساس نتایج، بین چندشکلی rs1800955 ژن DRD4 و اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در کودکان شمال غرب ایران همراهی معنی­داری وجود نداشت.

کلید واژه ها: اختلال نقص توجه/ بیش فعالی, rs1800955, ژن DRD4, پیوستگی ژنتیکی, ایران
نحوه استناد به این مقاله: خلیلی نژاد ن، مهدی زاده فانید ل، زینال زاده ن، علیزاده م. پیوستگی چندشکلی rs1800955 ژن DRD4 و استعداد ابتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین کودکان منطقه‌ شمال غرب ایران: یک مطالعه مورد-شاهدی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(3):260-266
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.