Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 186-192.
doi: 10.34172/mj.2021.044
  تعداد مشاهده چکیده: 411
  تعداد دانلود PDF: 209

ژنتیک

مقاله پژوهشی

اثر عصاره جلبک دونالیلا بر روی بیان ژن آنتی آپوپتوتیک 2-Bcl در رده سرطانی Hela

مهدیه السادات لاجوردی 1 ORCID logo، مهسا کاوسی 1* ORCID logo

1 گروه زيست شناسي، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: mkavoosi@iauet.ac.ir

چکیده

زمینه: سرطان دهانه­ رحم، پس از سرطان پستان فراوانترین بیماری در بین زنان جوان است. امروزه در درمان بیماری­ها از مواد طبیعی استفاده می­شود چون داروهای شیمیایی، عوارض جانبی شناخته شده­ای دارند. جلبک سبز دونالیلا که در دریاچه­های آب شور ایران زندگی می­کند، غنی از مواد آنتی­اکسیدان است. هدف مقاله حاضر، بررسی اثر عصاره دونالیلا بر روی میزان بیان ژن ضد آپوپتوز Bcl-2 در رده سلولی Hela است. میزان بیان این ژن در هنگام بروز سرطان افزایش می­یابد. انتظار می­رود که در صورت مؤثر بودن عصاره جلبکی، میزان بیان ژن کاهش یابد.

روش کار: عصاره جلبک دونالیلا و رده سلولی سرطان دهانه­ رحم از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران تهیه و کشت داده شد. پس از کشت، سلول­های سرطانی به دو گروه تیمار و کنترل تقسیم شدند. غلظت­های مختلفی از عصاره جلبک به مدت 48 ساعت بر روی گروه تیمار تأثیر داده شد. سپس سمیت آن با استفاده از MTT assay سنجیده و میزان 50 ICتعیین شد. برای تعیین میزان نسبی بیان ژن در غلظت متناظر با 50 IC ، RNA از سلول­های دو گروه استخراج و Real-time PCR انجام شد.

یافته ­ها: نتیجهReal-time PCR نشان داد که میزان بیان نسبی ژن 2-Bcl در سلول­های گروه تیمار، که تحت تأثیر عصاره جلبک بودند، در مقایسه با گروه کنترل، به میزان چهار برابر کاهش پیدا کرد. با توجه به اینکه 05/0>p- value است (p- value=0) این کاهش معنی­دار است.

نتیجه ­گیری: در غلظت متناظر با 50 IC از عصاره جلبک بعد از 48 ساعت، میزان بیان نسبی ژن 2-Bcl در رده سلولی سرطانی Hela چهار برابر کمتر از گروه کنترل بود.

کلید واژه ها: دونالیلا, سرطان دهانه رحم, ژن 2-Bcl, آنتی اکسیدان

نحوه استناد به این مقاله: لاجوردی م س، کاوسی م. اثر عصاره جلبک دونالیلا بر روی بیان ژن آنتی آپوپتوتیک 2-Bcl در رده سرطانی Hela. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2):186-192
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 06 شهریور 1398
انتشار الکترونیکی: 02 خرداد 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)