Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2): 220-229.
doi: 10.34172/mj.2021.048
  تعداد مشاهده چکیده: 349
  تعداد دانلود PDF: 162

سیستم اسکلتی عضلانی

مقاله پژوهشی

اثر بريس زانوي مدرج در دو زاويه ٦٠ و ٣٠ درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكس­العمل زمين در افراد داراي زانوي ضربدري طی فرود

امیرعلی جعفرنژادگرو 1* ORCID logo، عارفه مختاری ملک¬آبادی 2 ORCID logo، علی یادگار 2 ORCID logo، فرشاد قربانلو 2 ORCID logo، آیدین ولیزاده اورنج 1 ORCID logo

1 گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2 دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
*نویسنده مسئول: پست الکترونیکی: amiralijafarnezhad@gmail.com

چکیده

زمینه: زانوی ضربدری یک دفورمیتی در مفصل زانو می باشد. این عارضه با نیروهای مکانیکی تغییریافته در مفصل درشت نئی-رانی و کشککی-رانی همراه است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر استفاده از بريس زانوي مدرج در دو زاويه ٦٠ و ٣٠ درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكس العمل زمين در افراد داراي زانوي ضربدري طي حرکت فرود بود.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 20 دانشجوی پسر غیرورزشکار دارای عارضه زانوی ضربدری (دامنه سنی: 20-30 سال) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. فرود در سه شرایط بدون بریس زانو، با بریس زانو با درجه محدودیت فلکسیونی 60 و 30 درجه از سکویی به ارتفاع 40 سانتی متر صورت گرفت. از صفحه نیروی برتک جهت ثبت نیروهای عکس العمل زمین استفاده شد. از تبدیل فوریر برای محاسبه ی طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین طی دو شرایط فرود با و بدون بریس استفاده شد.

یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد مولفه فرکانس با توان 5/99 درصد در راستای داخلی-خارجی (0/02=P؛اندازه اثر بالا) و عمودی (0/75=P؛اندازه اثر بالا) کاهش معنی داری را نشان داده است. همچنین در مقدار مولفه میانه فرکانس در راستای داخلی-خارجی ( 0/019=P؛اندازه اثر پایین) و در راستای قدامی-خلفی (0/019=P؛ اندازه اثر بالا) کاهش معنی داری را مشاهده شد.

نتیجه گیری: با توجه به کاهش میانه فرکانس طی حرکت فرود با بریس زانو می توان احتمالا بیان نمود که استفاده از بریس زانو قادر به کاهش نرخ آسیب در افراد مبتلا زانو ضربدری می شود. با وجود این اثبات بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهش های بیشتری دارد.

کلید واژه ها: بریس زانو, زانوی ضربدری, طیف فرکانس, فرود, نیروهای عکس‌العمل زمین

نحوه استناد به این مقاله: جعفرنژادگرو ا ع، مختاری ملک­آبادی ع، یادگار ع، قربانلو ف، ولیزاده اورنج آ. اثر بريس زانوي مدرج در دو زاويه ٦٠ و ٣٠ درجه بر طيف فركانس نيروهاي عكس­العمل زمين در افراد داراي زانوي ضربدري طی فرود. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(2):220-229
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 15 مرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 02 خرداد 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)