مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 13 مرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 124-133.
DOI: 10.34172/mj.2021.037
  تعداد مشاهده چکیده: 71
  تعداد دانلود PDF: 30

تحقیقی

تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) با و بدون محدودیت کالری بر میزان بیان ژن پروتیئن‌های BAX و BCL-2 میوکارد موش‌های نر صحرایی

محمدرضا زارعلی 1 ORCID logo، ظاهر اعتماد 2* ORCID logo، کمال عزیزبیگی 2 ORCID logo، پوران کریمی 3 ORCID logo

1 دانشجو دکترا فیزیولوژی ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
2 گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
3 گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: zetemad2002@yahoo.com

چکیده

زمینه: آپوپتوز، مرگ فیزیولوژیک سلولی است که در شرایط طبیعی سبب حذف سلول‌های پیر، آسیب دیده، اضافی و مضر می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرینتناوبی با شدت بالا (HIIT) با وبدونمحدودیتکالریبرمیزان بیان ژن پروتئین‌های BAXو BCL-2میوکارد موش‌های نر صحرایی بود.

روش‌کار: مطالعه حاضر در قالب یک طرح تجربی چند گروهی با گروه کنترل روي 30 سر موش صحرایی نر دو ماهه انجام گردید. آزمودنی‌ها در پنج گروه کنترل پایه، کنترل، محدودیت کالری، تمرین و تمرین +محدودیت کالری جایگزین شدند. گروه‌های تمرینی برای ۵ روز در هفته به مدت 8 هفته در برنامه‌ تمرین تناوبی با شدت بالا شرکت کردند. میزان بیان ژن پروتئین‌های BAX و BCL2 میوکارد با روش Real Time-PCRبررسی شد. داده‌ها توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی‌داري (P<0.05) تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که گروه تمرین افزایش معنی‌داری در بیان ژن پروتئین Bcl2میوکارد نسبت به گروه محدودیت کالری + تمرین (05/0>p) و کاهش معنی‌داری در بیان ژن پروتئین BAX میوکارد نسبت به گروه محدودیت کالری داشت (P<0.05). همچنین گروه تمرین و تمرین + محدودیت کالری افزایش معنی‌داری در بیان ژن پروتئین Bcl2میوکارد و کاهش معنی‌داری در نسبت BAX به Bcl2 نسبت به گروه محدودیت کالری، کنترل پایه و کنترل (P<0.05) داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که تمرین تناوبی با شدت بالا بدون محدودیت کالری محیط مناسبی را براي افزایش یکپارچگی غشاي میتوکندری سلول‌هاي میوکارد و احتمالا توقف آپوپتوز فراهم کند.


کلید واژه ها: تمرین تناوبی با شدت بالا, محدودیت کالریایی, BAX, Bcl2
نحوه استناد به این مقاله: زارعلی م ر، اعتماد ض، عزیزبیگی ک، کریمی پ. تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) با و بدون محدودیت کالریایی بر میزان بیان ژن پروتیئن‌های BAX و BCL-2 میوکارد موش‌های نر صحرایی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛ 43(1):124-133
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 71

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 30

Your browser does not support the canvas element.