مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 13 تیر 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 92-99.
DOI: 10.34172/mj.2021.033
  تعداد مشاهده چکیده: 43
  تعداد دانلود PDF: 15

Nervous System

تحقیقی

تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین شوک حرارتی27 و فاکتور رشد عصبی مشتق شده از مغز در هیپوکامپ و قشر پیش پیشانی موش‌های دیابتی نوع دو

سعید دباغ نیکوخصلت 1 ORCID logo، پوران کریمی 1 ORCID logo، ایرج صدری 2* ORCID logo

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2 مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل iraj.sadri@gmail.com

چکیده

زمینه: مطالعات تجربی گزارش کرده‌اند که سطوح پروتئین شوک حرارتی27 (HSP27) و فاکتور رشد عصبی مشتق شده از مغز(BDNF) در بیماران دیابتی کاهش می یابد که با اختلالات شناختی در مغز همراه است. بنابراین افزایش بیان این دو پروتئین در قسمت­هایی از مغز که با یادگیری و حافظه در ارتباط هستند، می‌تواند یکی از اثرات مثبت تمرین هوازی بر بهبود شناخت در بیماران دیابتی باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی روی تردمیل(ATET) بر پروتئین هایHSP27 وBDNF در قشر پیش پیشانی و هیپوکامپ موش­های صحرایی با دیابت القا شده توسط استرپتوزوتوسین (STZ) بود.

روش‌کار: در این مطالعه از 20 سر موش صحرایی بالغ نر نژاد ویستار حدود 3 ماهه با وزن 25±250 گرم استفاده شد. دیابت با رژیم غذایی پرچرب(HFD) به مدت 4 هفته و دوز پایین STZ (35 میلی گرم/کیلوگرم به صورت تزریق درون صفاقی) القا شد. سپس حیوانات دیابتی به دو گروه 10تایی گروه کنترل(C) و گروه تمرین هوازی(E) تقسیم شدند. برنامه تمرینی در هفته اول با سرعت 13 متر در دقیقه، 25 دقیقه در روز، به مدت 5 روز در هفته و با شیب صفر درجه شروع و به تدریج در هفته هشتم به سرعت 27 متر بر دقیقه و مدت 60 دقیقه در روز افزایش یافت. برای مقایسه گروه‌ها از آزمون تی مستقل در سطح معنی‌داری P<0.05 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که هشت هفته ATETبیان پروتئین های HSP27 وBDNF را در هیپوکامپ و قشر پیش پیشانی نسبت به گروه کنترل افزایش داد.

نتیجه‌گیری: ATET می تواند عوارض ناشی از دیابت را کاهش داده و بیان پروتئین های HSP27 وBDNF مرتبط با شناخت و شکل‌پذیری سیناپسی را افزایش دهد و در نتیجه با بیماری­های نورودژنراتیو سیستم عصبی مقابله کند.

کلید واژه ها: HSP27, BDNF, تمرین هوازی روی تردمیل, قشر پیش‌پیشانی, هیپوکامپ
نحوه استناد به این مقاله: دباغ نیکوخصلت س، کریمی پ، صدری ا. تاثیر تمرین هوازی بر پروتئین شوک حرارتی27 و فاکتور رشد عصبی مشتق شده از مغز در هیپوکامپ و قشر پیش پیشانی موش‌های دیابتی نوع دو. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):92-99
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 43

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 15

Your browser does not support the canvas element.