مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 09 تیر 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 55-60.
DOI: 10.34172/mj.2021.028
  تعداد مشاهده چکیده: 56
  تعداد دانلود PDF: 16

Gynecology

تحقیقی

اثر ویتامین C در کاهشبروز و شدت سردرد پس از بذل سخت‌شامه در بیماران سزارین شده با بیهوشی نخاعی

سپهر اسلامی 1* ORCID logo، مینا شاکری 2 ORCID logo

1 رزیدنت بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
2 رزیدنت پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: sepehr.eslami2004@yahoo.com

چکیده

مقدمه: برخی از مطالعات، حاکی از تاثیر مثبت ویتامین C در کاهش سردردهای بعد از بی‌حسی نخاعی هستند ولی مطالعات انجام گرفته در این زمینه ناکافی است و لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر انفوزیون ویتامین C در کاهش سردرد پس از بیهوشی نخاعی در عمل سزارین انجام شد.

روش‌کار: این مطالعه کار آزمایی بالینی روی 160 بیمار کاندید سزارین مراجعه کننده در بیمارستان کوثر یزد در سال 2017 انجام گرفت. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه که برای گروه یک، 2 گرم ویتامین C در 500 سی سی نرمال سالین و برای گروه 2، 500 سی سی نرمال سالین قبل از عمل انفوزیون ‌شد. دو گروه از نظر بروز سردرد مقایسه شدند.

يافته‌ها: در زمان بازیابی و 2 ساعت بعد فراوانی سردرد در گروه مداخله به صورت معنی داری کمتر از کنترل بود (P<0.05).اما اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر سردرد در زمان های 4، 6 ، 12، 24 و 48 ساعت بعد از عمل وجود نداشت (P >0.05).

نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن شرایط بیمار، و طبق نظر پزشک متخصص بیهوشی و جراح، می توان از ویتامین C جهت ایجاد بی دردی در بیماران تحت سزارین با بی حسی نخاعی استفاده کرد.

کلید واژه ها: سزارین, بی حسی نخاعی, ویتامین c, سردرد پس از بذل سخت‌شامه
نحوه استناد به این مقاله: اسلامی س، شاکری م. اثر ویتامین C در کاهش بروز و شدت سردرد پس از بذل سخت‌شامه در بیماران سزارین شده با بیهوشی نخاعی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):55-60
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 56

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 16

Your browser does not support the canvas element.