مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 23 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 100-107.
DOI: 10.34172/mj.2021.034
  تعداد مشاهده چکیده: 48
  تعداد دانلود PDF: 26

Cardiovascular System

تحقیقی

تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNOS) در بطن چپ موش­های دیابتی نوع2

فاطمه نورایی 1 ORCID logo، مقصود پیری 1* ORCID logo، محمد علی آذربایجانی 1 ORCID logo، مریم دلفان 2 ORCID logo

1 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران
2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: m.peeri@iauctb.ac.i

چکیده

زمینه: بر اساس مطالعات صورت گرفته، عملکرد نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNOS) در دیابت مختل می­شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر میزان بیان ژن eNOSدر بافت بطن چپ موش­های دیابتی نوع2 انجام شد.

روش‌کار: در یک مطالعه تجربی، 14 سر موش نر نژاد ویستار هشت هفته­ای با میانگین وزن 10±160 گرم به مدت هفت ماه با رژیم غذایی پرچرب و شیرین (30 درصد چربی حیوانی، 25 درصد فروکتوز) تغذیه شدند. موش­ها پس از تایید دیابت نوع2، به صورت تصادفی در دو گروه شش­تایی شامل گروه کنترل و HIIT تقسیم­بندی شدند. موش­ها در گروه HIIT به مدت هشت هفته و پنج جلسه در هفته تمرین کردند. 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، نمونه­های خونی جمع‌آوری و بافت بطن چپ جداسازی شد و بیان ژن eNOS به روش Real Time PCR در بافت قلب سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با آزمون t مستقل انجام و معناداری نیز p<0.05 در نظر گرفته شد.

یافته ­ها: نتایج، افزایش معنادار بیان ژن eNOS در گروه HIIT در مقایسه با گروه کنترل را نشان داد (011/0=p). مقادیر گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین (HOMA-IR) نیز در گروه HIIT به صورت معناداری کمتر از گروه کنترل بود (p<0.05).

نتیجه ­گیری: به نظر می­رسد که HIIT نقش موثری در بهبود عملکرد اندوتلیالی بافت قلب و همچنین بهبود حساسیت انسولین در رموشهای دیابتی شده با رژیم غذایی پرچرب و شیرین دارد.

کلید واژه ها: تمرین تناوبی شدید (HIIT), آنژیوژنز, مقاومت به انسولین
نحوه استناد به این مقاله: نورایی ف، پیری م،، آذربایجانی م ع، دلفان م. تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی (eNOS) در بطن چپ موش­های دیابتی نوع2. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):100-107
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 48

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 26

Your browser does not support the canvas element.