مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 20 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 84-91.
DOI: 10.34172/mj.2021.032
  تعداد مشاهده چکیده: 54
  تعداد دانلود PDF: 20

Genetic

تحقیقی

تاثیر دینوگزانتین جداسازی شده از باکتری‌های مقاوم به رادیواکتیو برمیزان بیان ژن 2-Bcl در رده سلولی Hela

مهسا کاوسی 1* ORCID logo، حسام باقری 2 ORCID logo

1 گروه زيست شناسي، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
2 کارشناس ارشد ژنتیک، گروه زيست شناسي، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ايران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: mkavoosi@iauet.ac.ir

چکیده

زمینه: سرطان دهانه­ رحم بعد از سرطان پستان شایع‌ترین سرطان در زنان است. باور بر این است که عوامل ژنتیکی در بروز سرطان نقش دارند. 2-Bclژن شناخته شده ضد آپوپتوز است كه بدون اثر تحريكي بر تكثير سلولی سبب افزايش مدت زمان حيات سلول مي‌شود. امروزه تلاش می‌شود که از ترکیبات طبیعی برای کنترل یا درمان بیماری­ها استفاده شود. کارتنوئیدها یکی از این ترکیبات هستند. دینوگزانتین یک نوع کاروتنوئید جداسازی شده از باکتری Deinococcus radiodurans است. از آنجایی که این باکتری توانایی منحصر به فردی در مقاومت به پرتو دارد و پرتوها از عوامل شناخته شده بروز سرطان هستند، کارتنوئید تولید شده توسط این باکتری ارزشمند است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر دینوگزانتین روی میزان بیان ژن 2-Bcl در رده سلولی Hela انجام گرفت.

روش‌کار: کشت فعال باکتری از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران خریداری و دینوگزانتین استخراج شد. Hela از انستیتو پاستور ایران تهیه و کشت داده شد. سلول‌ها به دو گروه تیمار و کنترل تقسیم شدند. دینوگزانتین روی گروه تیمار تاثیر داده شده و سمیت آن با MTT assay سنجیده شد. برای سنجش میزان بیان ژن از Real-time PCR استفاده شد. RNA از سلول‌های دو گروه استخراج و cDNA ساخته شد.

یافته‌ها: با انجام Real-time PCR مشخص شد که میزان بیان ژن ضد آپوپتوزی 2-Bclبه میزان 85/4 کاهش پیدا کرد و با توجه به اینکه 0/05>p value است (p- value=0) این کاهش معنی­دار است.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتیجه حاصل از Real-time PCR، عصاره دینوگزانتین روی رده سلولی سرطان رحم بعد از 48 ساعت تاثیری بازدارنده داشته و میزان بیان ژن ضد آپوپتوزی 2-Bcl تحت تاثیر عصاره به طور معنی­داری کاهش داشته است (p- value=0).


کلید واژه ها: سرطان دهانه‌ رحم, Deinoxanthin, 2-Bcl2, Real-time PC, MTT assay
نحوه استناد به این مقاله: کاوسی م، باقری ح. تاثیر دینوگزانتین جداسازی شده از باکتری‌های مقاوم به رادیواکتیو برمیزان بیان ژن 2-Bcl2 در رده سلولی Hela. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):84-91
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 54

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 20

Your browser does not support the canvas element.