مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 18 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 116-123.
DOI: 10.34172/mj.2021.036
  تعداد مشاهده چکیده: 58
  تعداد دانلود PDF: 24

Biochemistry

تحقیقی

اثر آنی استفاده از بریس زانو بر فعالیت الکترومیوگرافیک عضلات اندام تحتانی طی راه رفتن در افراد با زانو ضربدری

امیرعلی جعفرنژادگرو 1* ORCID logo، فرشاد قربانلو 2 ORCID logo، عارفه مختاری ملک آبادی 2 ORCID logo، صادق قاسمی 2 ORCID logo

1 گروه مدیریت و بیومکانیک ورزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2 دانشجو کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: amiralijafarnezhad@gmail.com

چکیده

زمینه: عوامل مختلفی بیومکانیک راه رفتن را تحت تاثیر قرار داده و باعث برهم خوردن کنترل قامتی می­شوند. زانو ضربدری یکی از مهمترین ناهنجاری‌های اندام تحتانی است که راستای بدن را تغییر داده و باعث برهم خوردن وضعیت آن می­شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر آنی استفاده از بریس زانو بر فعالیت الکترومیوگرافیک عضلات اندام تحتانی در افراد با زانوی ضربدری طی راه رفتن بود.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. 24 پسر زانو ضربدری (20-30 سال) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. در دو شرایط با و بدون بریس زانو در مسیر 10 متری راه رفتند. فعالیت الکتریکی عضلات منتخب با دستگاه الکترومایوگرافی ثبت شد. از آزمون تی زوجی برای تحلیل آماری در سطح معناداری 0.05 استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان­دهنده افزایش معناداری فعالیت الکتریکی عضله نیم وتری طی راه رفتن با بریس زانو در مقایسه با شرایط راه رفتن بدون بریس زانو بود (p = 0.037؛ 0.89=d). طیف فرکانس فعالیت الکتریکی سایر عضلات اندام تحتانی هیچ اختلاف معناداری را طی استفاده آنی از بریس زانو نشان ندادند (P >0.05).

نتیجه گیری: عضله نیم­وتری در افراد با زانو ضربدری ضعف دارد. بنابراین افزایش معنادار در طیف فرکانس فعالیت الکتریکی عضله نیم وتری نشان از تاخیر در روند خستگی و بهبود عملکرد و فعالیت این عضله دارد.


کلید واژه ها: بریس زانو, الکترومایوگرافی, زانو ضربدری, راه رفتن
نحوه استناد به این مقاله: جعفرنژادگرو ا ع، قربانلو ف، مختاری ملک آبادی ع، قاصمی ص. اثر آنی استفاده از بریس زانو بر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی طی راه رفتن در افراد با زانو ضربدری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):116-123
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 58

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 24

Your browser does not support the canvas element.