مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

ثبت‌شده: 07 خرداد 1398
انتشار الکترونیکی: 28 فروردین 1400
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1): 35-40.
DOI: 10.34172/mj.2021.025
  تعداد مشاهده چکیده: 44
  تعداد دانلود PDF: 17

Nervous System

تحقیقی

متغیرهای رادیولوژیک اسپوندیلولیستزیس ال ۴ / ال ۵ در بیماران با ساکرالیزاسیون مهره ال ۵

آیدین کاظم پور آذر 1 ORCID logo، جواد آقازاده 1 ORCID logo، فیروز صالح پور 2 ORCID logo، امیر کمالی فر 1* ORCID logo، فرهاد میرزایی 2 ORCID logo، امیر رضاخواه 1 ORCID logo، ثمر کمالی فر 3 ORCID logo

1 گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده ‍‍پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
2 گروه جراحی مغز و اعصاب،‌ دانشکده ‍‍پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،‌ تبریز، ایران
3 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده ‍‍پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک،‌ اراک، ایران
*نویسنده مسؤول؛ ايميل: amirkamalifar@gmail.com

چکیده

زمينه: اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو به طور شایعی در سطح ال ۴/ ال ۵ دیده می‌شود. به نظر می‌رسد ساکرالیزاسیون ال ۵ فشار وارده بر این سطح را بیشتر می‌کند و این فشار بیشتر، تخریب و لغزش را افزایش می‌دهد. با این وجود، تاثیر ساکرالیزاسیون ال ۵ بر متغیرهای رادیولوژیک اسپوندیلولیتزیس ال ۴/ ال ۵ تاکنون مطالعه نشده است.

روش کار: در این مطالعه مقطعی‌تحلیلی، ۷۸ بیمار با تشخیص اسپوندیلولیستزیس ال ۴ ال ۵ به دو گروه با(۲۴ نفر) و بدون(۵۴ نفر) ساکرالیزاسیون ال ۵ تقسیم شدند. چهار معیار رادیولوژیک میزان سرخوردگی ال ۴ روی ال ۵ به درصد، جهت‌گیری مفصل ال ۴ /ال۵ به درجه ، استئوآرتریت مفصل ال ۴/ ال۵ با معیار فوجی وارا (۱-۴) و دژنراسیون دیسک ال ۴ ال ۵ براساس تقسیم بندی فری من (۱-۵)، بین دو گروه ارزیابی و مقایسه شد.

يافته ها: هیچ تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه در درصد سرخوردگی( ۱۷/۰۲ / ۴/۸۷ / ۰/۸۰۹ =P ) جهت گیری مفصل ( 99/54 / ۴/۳۵ ± ۵۶/۲۳ / ۰/۶۴۲ =p ) و استوارتریت مفصل ( ۰/۵۹±43/3 / ۰/۳۷±53/3 / ۰/۵۲۷ =p ) و دژنراسیون دیسک ( ۰/۵۱± ۴/۵۰ / ۰/۶۱ ± ۴/۳۵ / ۰/۳۴۰ =p ) مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد ساکرالیزاسیون ال 5 بسیار کمتر از میزانی که در مطالعات قبل تصور می‌شد بر متغیرهای رادیولوژیک در اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو ال ۴ / ال ۵ تاثیر دارد. مطالعه‌ای با حجم نمونه بیشتر برای تعیین نقش ساکرالیزاسیون ال 5 در اسپوندیلولیستزیس دژنراتیو ال ۴ / ال ۵ نیاز است.

کلید واژه ها: ساکرالیزاسیون ال5, اسپوندیلولیزتزیس, دژنراسیون دیسک
نحوه استناد به این مقاله: کاظم پور آذر آ، آقازاده ج، صالح پور ف، کمالی فر ا، میرزایی ف،‌ رضاخواه ا، کمالی فر ث. متغیرهای رادیولوژیک اسپوندیلولیستزیس ال ۴ / ال ۵ در بیماران با ساکرالیزاسیون مهره ال ۵. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1400؛43(1):35-40
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده: 44

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF: 17

Your browser does not support the canvas element.