Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 106-111.
DOI: 10.34172/mj.2019.026
  تعداد مشاهده چکیده: 229
  تعداد دانلود PDF: 84

مقاله پژوهشی

مقایسه نمای لارنگوسکوپی و شرایط لوله گذاری با مانور BURP و Modified BURP

فرهاد میرزایی 1 ORCID logo، صمداسلام جمال گلزاری 2* ORCID logo

1 گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: dr.golzari@hotmail.com

چکیده

زمینه: علیرغم اینکه همراهی یک دستیار در طی انتوباسیون مشکل می‏تواند جهت انجام مانورهای لازم کمک کننده باشد، در بسیاری از موارد دستیاران نمی‏توانند بطور مؤثر در انتوباسیون مشکل کمک نمایند بنابراین در این مطالعه به مقایسۀ بهبود نمای لارنگوسکوپی با مانورBURP و Modified BURP پرداخته ایم.

روش کار: در گروه شاهد پس از انجام لارنگوسکوپی، درجه نمای لارنگوسکوپیک یادداشت شده و از دستیار درخواست شد تا توسط مانورهای مربوطه درجه نمای لارنگوسکوپیک را بهبود بخشد. در گروه مداخله، پس از ثبت نمای اولیه لارنگوسکوپیک، اقدام به انجام مانور جهت بهبود نمای لارنگوسکوپیک گردید و از دستیار خواسته شد تا انتوباسیون را انجام دهد و سپس میزان بهبود درجه نمای لارنگوسکوپیک در دو گروه مقایسه شد.

نتایج: متوسط زمان تا انجام انتوباسیون به طور معنی داری در گروه شاهد بیشتر از گروه مطالعه بود P) > 001/0(. درجه نمای لارنگوسکوپیک بعد از انجام مانور در گروه کنترل بطور معنی داری بیشتر از گروه مداخله بود (P=0.005). در دو گروه تفاوت معنی داری از نظر تاثیر مانور برمیزان موفقیت بر انتوباسیون وجود نداشت.

نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر حاکی از آنست که Modified BURP از نظر در اختیار قرار دادن نمای بهتر لارنگوسکوپیک، موثر تر از BURP می باشد ولی هر دو روش بر میزان موفقیت انتوباسیون به طور برابری تاثیر گذار هستند.

کلید واژه ها: BURP, Modified BURP, انتوباسیون, لارنگوسکوپی
نحوه استناد به این مقاله: میرزایی ف، گلزاری ص ا ج. مقایسه نمای لارنگوسکوپی و شرایط لوله گذاری با مانور BURP وModified BUR . مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1398؛ 41(2):106-111
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی