Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 97-105.
DOI: 10.34172/mj.2019.025
  تعداد مشاهده چکیده: 206
  تعداد دانلود PDF: 96

مقاله پژوهشی

مقایسة بیان ژن‌های مختص بافت غضروفی توسط کندروسیت‌های تیمار شده با سوپرناتانت سلول‌های بنیادی مشتق شده از بافت چربی و کندروسیت‌های هم‌کشتی شده با سلول‌های بنیادی

آزاده منتصری 1* ORCID logo، مریم زینالی 2، سیده مهدیه حاتمی 3، مریم حسن فامیان 3

1 مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی بند ناف، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
2 گروه ژنتیک، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران
3 گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی اهر، ایران
*نویسنده مسئوول؛ ایمیل: montaseria@tbzmed.ac.ir

چکیده

زمینه: امروزه مشخص شده است که سلول‌های بنیادی عمدة تاثیرات خود را از طریق ترشح فاکتورهای رشد متعدد در محیط کشت‌رویی (سوپرناتانت) اعمال می‌نمایند. بر این اساس هدف از طرح حاضر بررسی تاثیر سوپرناتانت به دست آمده از سلول‌های بنیادی چربی بر بیان ژن‌های مختص بافت غضروفی توسط کندروسیت‌ها و مقایسة آن با شرایطی است که کندروسیتها به طور مستقیم (هم‌کشتی) در مجاورت سلول‌های بنیادی چربی قرار گیرند.

روش کار: جهت بررسی تاثیر سوپرناتانت، کندروسیت‌هایی که در پاساژ 2 سلولی بودند به مدت 72 ساعت تحت تیمار با سوپرناتانت حاصله از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی قرار گرفتند. در گروه هم‌کشتی، کندروسیتها و سلول‌های بنیادی به نسبت مساوی و به مدت 72 ساعت در شرایط کشت قرار داده شدند. در پایان این زمان، سلول‌های هر دو گروه جهت بررسی بیان ژن‌های مختص غضروف با روش Real time RT-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده با روش آماری Two Way ANOVA و Tukey post test تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: : نتایج طرح حاضر بیانگر افزایش بیان ژن‌های کلاژن نوع II و Sox-9 در گروه تیمار با سوپرناتانت در مقایسه با گروه هم‌کشتی بود، اما بیان ژن‌های Aggrecan و COMP تفاوت معنی‌داری را در دو گروه نشان نداد.

نتیجه گیری: استفاده از سوپرناتانت به دست‌آمده از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در مقایسه با استفادة مستقیم از خود این سلول‌ها می‌تواند اثرات سودمندتری داشته باشد و به عنوان گزینة مناسبی جهت پیشبرد ترمیم ضایعات غضروف مفصلی در نظر گرفته شود.

کلید واژه ها: کندروسیت, غضروف, سلول‌های بنیادی, بافت‌چربی, ژن
نحوه استناد به این مقاله: منتصری آ، زینالی م، حاتمی س م، حسن فامیان م. مقایسة بیان ژن‌های مختص بافت غضروفی توسط کندروسیت‌های تیمار شده با سوپرناتانت سلول‌های بنیادی مشتق شده از بافت چربی و کندروسیت‌های هم‌کشتی شده با سلول‌های بنیادی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي‌ـ‌درماني تبریز. 1398؛ 41(2):97-105
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 09 اردیبهشت 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)