Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 89-96.
DOI: 10.34172/mj.2019.024
  تعداد مشاهده چکیده: 209
  تعداد دانلود PDF: 66

مقاله پژوهشی

تغییرات مقادیر سرمی اینترلوکین‌ 8 در عفونتهای دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی کودکان 3 ماه تا 12 ساله در سال 1393 و 1394 در سمنان

مژگان مظاهری* ORCID logo

1 فوق تخصص نفرولوژی اطفال، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران
* نویسنده مسوول؛ ایمیل: mojganmazaheri@gmail.com

چکیده

زمینه: عفونت دستگاه ادراري يكي از شايع‌ترين بيماري‌هاي باكتريال در كودكان محسوب مي‌شود. این عفونت می‌تواند عوارض جدی، مانند آسیب دائم کلیوی، نارسایی مزمن کلیه و حتی پرفشاری خون به دنبال داشته باشد؛ هدف این مطالعه، بررسي تغییرات سطح سرمی اینترلوکین 8 در عفونت‌های ادراری فوقانی و تحتانی و نیز، بررسی ارتباط آن با نوع درگیری سیستم ادراری بود.

روش‌کار: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه ی مقطعي آينده نگر است. جامعه‌ی آماری شامل تمامی کودکان 3 ماه تا 12 ساله ی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان سمنان بود که با روش نمونه گیری آسان در دسترس، تعداد 57 کودک انتخاب شدند و بر حسب نیاز و براساس تشخیص پزشک، به صورت خوراکی یا تزریقی با یک پروتکل واحد درمان شدند. سطح سرمی اینترلوکین‌ 8، قبل از درمان و 3روز بعد از شروع درمان، با روش الایزا و با استفاده از کیت های در دسترس، اندازه گیری شد. اسکن DMSA نیز، یک هفته پس از بستری برای بررسی شدت درگیری پارانشیم کلیه، جهت تعیین و افتراق عفونت‌های ادراری تحتانی و فوقانی انجام گرفت.

یافته‌ها: در این مطالعه، 57 نفر با میانگین سنی 76/20±2/21 ماه، وارد مطالعه شدند. کودکان با سن بیش‌ از 20 ماه نسبت به گروه دیگر، بیش‌تر به عفونت سیستم ادراری فوقانی مبتلا شده بودند (005/0=P). در افراد مذکر، شیوع عفونت ادراری فوقانی، به طور معنی‌داری کم‌تر بود (049/0=P). کودکان مبتلا به عفونت دستگاه ادراری فوقانی نسبت به تحتانی، غلظت اینترلوکین8 (001/0=P) بالاتری داشتند.

نتیجه‌گیری: در کل، نتایج این مطالعه نشان داد که اینترلوکین 8 از غلظت سرمی بالاتری در عفونت‌های ادراری فوقانی نسبت به عفونت های ادراری تحتانی برخوردار بود، در نتیجه از این آزمایش می‌توان به‌عنوان جایگزین مناسبی برای اسکن DMSA، در پیش‌گویی نوع عفونت سیستم ادراری استفاده کرد.

کلید واژه ها: اینترلوکین‌ 8, عفونتها, دستگاه ادراری, نارسایی کلیه
نحوه استناد به این مقاله: مظاهری م. تغییرات مقادیر سرمی اینترلوکین‌ 8 در عفونتهای دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی کودکان 3 ماه تا 12 ساله در سال 1393 و 1394 در سمنان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1398؛ 41(2):89-96
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 12 آذر 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)