Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 56-64.
DOI: 10.34172/mj.2019.020
  تعداد مشاهده چکیده: 258
  تعداد دانلود PDF: 62

مقاله پژوهشی

اثر عصاره سیانوباکتری Oscillatoria روی رده سلولی سرطان پستان و مطالعه آپوپتوز، نکروز و بیان ژن Noxa

حمید رضا رحمت اللهی 1 ORCID logo، علی صالح زاده 2* ORCID logo، سید عطااله سادات شاندیز 3 ORCID logo

1 کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامي، رشت، ايران
2 گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامي، رشت، ايران
3 گروه زیست شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران
*نویسنده مسئوول؛ ایمیل: salehzadeh@iaurasht.ac.ir

چکیده

زمینه: سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها به شمار می‌رود که سالانه منجر به مرگ در بین خانم‌ها می‌شود. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی عصاره‌ی سیانوباکتری اسیلاتوریا (Oscillatoria) بر روی میزان سمیت، آپوپتوزی و بیان ژن Noxa در رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) می‌باشد.

روش کار: در این مطالعه، رده سلولی سرطان پستان (MCF-7) با غلظت‌های مختلف عصاره اسیلاتوریا ( 56/1، 12/3، 25/6، 5/12، 25 و50 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) طی زمان‌های 24 و 48 ساعت تیمار شد. فعالیت سمی عصاره بر روی رده سلولی سرطانی با کمک روش رنگ‌سنجیMTT ارزیابی شد. میزان بیان ژن Noxa با استفاده از تکنیک Real Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، مطالعه آپوپتوز و نکروز عصاره با استفاده از روش فلوسایتومتری مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج سمیت سلولی بیانگر آن بود که عصاره مورد بررسی سمیت وابسته به دوز دارد و میزان زنده ماندن سلولها به‌طور معنی‌داری کاهش می‌یابد. بیان ژن Noxa در سلول های سرطانی تیمار شده با عصاره اسیلاتوریا به میزان 6/1±93/33 (001/0P<) نسبت به نمونه کنترل افزایش نشان داد. علاوه بر این، داده‌های فلوسایتومتری میزان آپوپتوزی 07/43 درصدی را در رده سلولی سرطان پستان نشان داد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد که عصاره سیانوباکتر اسیلاتوریا می تواند، پتانسیل بالقوه ای در درمان سرطان پستان داشته باشد و پیشنهاد می‌شود که بررسی های بیشتری در خصوص اهمیت دارویی عصاره اسیلاتوریا صورت گیرد.

کلید واژه ها: اسیلاتوریا, سرطان پستان, NOXA, آپوپتوز
نحوه استناد به این مقاله: رحمت­اللهی ح ر، صالح­زاده ع، سادات شاندیز س ع. اثر عصاره سیانوباکتری Oscillatoria روی رده سلولی سرطان پستان و مطالعه آپوپتوز، نکروز و بیان ژن Noxa. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي‌ـ‌درماني تبریز. 1398؛ 41(2):56-64
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 09 اردیبهشت 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)