Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 38-46.
doi: 10.34172/mj.2019.018
  تعداد مشاهده چکیده: 802
  تعداد دانلود PDF: 328

مقاله پژوهشی

تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر سطوح آیریزین پلاسما و شاخص های آنتروپومتریک در زنان دارای اضافه وزن

افسانه خسروی 1 ORCID logo، مریم کشوری 2* ORCID logo، میرعبداله طهرآموزی 3

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه لرستان، خرم اباد، ایران
3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
*نویسنده مسئول: * نویسنده مسوول؛ ایمیل: ، پست الکترونیکی: keshvari_maryam@yahoo.com

چکیده

زمینه: تمرین ورزشی همواره به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای درمانی و پیشگیری از تجمع چربی، چاقی و بیماری‌های ناشی از آن در همه رده‌های سنی شناخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر سطوح استراحتی آیریزین و شاخص‌های چاقی آنتروپومتریک زنان دارای اضافه وزن میانسال است.

روش کار: در این تحقیق نیمه تجربی،20 زن دارای اضافه وزن باشگاه آروشای شهر خرم‌آباد، با دوره قاعدگی منظم و شاخص توده بدنی(30-25 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت داوطلبانه انتخاب و بطور تصادفی به دوگروه تمرین پیلاتس و کنترل تقسیم شدند. گروه پیلاتس به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه تمرین کردند. عمل خونگیری بعد از 12 ساعت ناشتایی پیش از تمرین و در پایان پروتکل تمرینی بعد از 48 ساعت استراحت و حالت ناشتایی در دو مرحله، صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t وابسته و t مستقل انجام گرفت .

یافته‌ها: نتایج آزمون تی همبسته برای آیریزین پلاسما درگروه تمرینی بعد از 8 هفته تمرین پیلاتس افزایش معنی‌داری را نشان داد . همچنین محیط بازو، شکم، لگن، ران، وزن و شاخص توده بدنی پس از تمرین در گروه پیلاتس از نظر آماری کاهش معناداری یافت و درگروه کنترل نسبت به ابتدای پژوهش تغییر معنی‌داری مشاهده نشد . مقایسه میانگین بین‌گروهی تنها در متغیر آیریزین نسبت به گروه کنترل معنی‌دار بود .

نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج بدست آمده، بنظر می‌رسد انجام تمرین پیلاتس بمدت 8 هفته می‌تواند بر سطوح پلاسمای آیریزین و شاخص‌های آنتروپومتریک در زنان دارای اضافه وزن مؤثرباشد.

کلید واژه ها: تمرین پیلاتس, آیریزین, اضافه وزن

نحوه استناد به این مقاله: خسروی ا، کشوری م، طهرآموزی م ع. تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر سطوح آیریزین پلاسما و شاخص­های آنتروپومتریک در زنان دارای اضافه وزن. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي ـ درماني تبریز. 1398؛ 41(2):38-46
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 16 اردیبهشت 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)