Logo-mj
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 1398؛41(2): 22-29.
DOI: 10.34172/mj.2019.016
  تعداد مشاهده چکیده: 226
  تعداد دانلود PDF: 72

مقاله پژوهشی

تغییرات بیان ژن Mcl-1 متعاقب کلستاز و تیمار با نورواید در استریاتوم رت های نر

سپهر ترابی نژاد 1 ORCID logo، مهرداد هاشمی 2* ORCID logo، محمد ناصحی 2 ORCID logo

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فن آوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فن آوری های نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
*نویسنده مسئوول؛ ایمیل: mhashemi@iautmu.ac.ir

چکیده

زمینه: کلستاز، نتیجه اختلال در روند ترشح صفرا است که می تواند بر بیان ژن‌های دخیل در آپوپتوز تاثیرگذار باشد. این پژوهش به بررسی اثرات کلستاز و داروی نورواید بر تغییرات بیان ژن آنتی‌آپوپتوتیک Mcl-1 در ناحیه استریاتوم مغز رت‌های نر پرداخته‌است.

روش‌کار: تعداد 16 سر رت به 4 گروه BDL، BDL-نورواید، شم-نورواید و کنترل تقسیم شدند. رت‌های گروه BDL تحت جراحی BDL (بستن مجرای صفراوی)، و گروه BDL- نورواید علاوه بر جراحی تحت تیمار با نورواید قرار گرفتند؛ در حالی که حیوانات گروه شم-نورواید فقط استرس جراحی دریافت کرده و با دارو تیمار شدند و گروه کنترل هیچ‌گونه جراحی و تیمار دارویی نداشتند. سپس استریاتوم از مغز رت‌ها خارج شد و پس از طی مراحل استخراج RNA و سنتز cDNA، سنجش بیان ژن‌ها توسط تکنیک Real Time PCR مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: بیان ژن Mcl-1 در گروه BDL نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. مقایسه گروه‌های BDL و BDL-نورواید نیز نشان داد که بیان این ژن در گروه BDL چهار برابر گروه BDL-نورواید بوده است. ولی بیان این ژن در گروه‌های BDL-نورواید و شم-نورواید نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‌داری را نشان نداد، هر چند مقدار آن در این گروه‌ها اندکی بیش از گروه کنترل بود.

نتیجه‌گیری: کلستاز مصنوعی (BDL) باعث افزایش بیان ژن Mcl-1 در استریاتوم مغز رت‌ها می‌شود. داروی نورواید می‌تواند افزایش بیان ژن Mcl-1 ناشی از کلستاز را جبران کرده و بیان آن را به حالت عادی بازگرداند، اما تاثیری بر بیان این ژن در رت‌های نرمال نمی‌گذارد.

کلید واژه ها: آپوپتوز, استریاتوم, تغییرات بیان ژن Mcl-1, کلستاز, نورواید
نحوه استناد به این مقاله: ترابی نژاد س، هاشمی م، ناصحی م. تغییرات بیان ژن Mcl-1 متعاقب کلستاز و تیمار با نورواید در استریاتوم رت‌های نر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي‌ـ‌درماني تبریز. 1398؛ 41(2):22-29
نام
 
نام خانوادگی
 
پست الکترونیکی
 
نظرات
 
کد امنیتی


تعداد مشاهده چکیده:

Your browser does not support the canvas element.


تعداد دانلود PDF:

Your browser does not support the canvas element.

ثبت‌شده: 26 خرداد 1396
انتشار الکترونیکی: 30 اردیبهشت 1398
EndNote EndNote

(Enw Format - Win & Mac)

BibTeX BibTeX

(Bib Format - Win & Mac)

Bookends Bookends

(Ris Format - Mac only)

EasyBib EasyBib

(Ris Format - Win & Mac)

Medlars Medlars

(Txt Format - Win & Mac)

Mendeley Web Mendeley Web
Mendeley Mendeley

(Ris Format - Win & Mac)

Papers Papers

(Ris Format - Win & Mac)

ProCite ProCite

(Ris Format - Win & Mac)

Reference Manager Reference Manager

(Ris Format - Win only)

Refworks Refworks

(Refworks Format - Win & Mac)

Zotero Zotero

(Ris Format - Firefox Plugin)